บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน ปรารถนาสิ่งใด ได้สิ่งนั้น

13 ตุลาคม 2020 | คาถา
พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้า

คาถาพระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน

  • ทอ ทา ทอ ทม ฯ
  • มนต์บทนี้ ให้รำลึกถึงเป็นนิตย์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่เกินวาสนาไซร์ได้ตามสิ่งนั้น
  • คำว่า คาถาพระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน เป็นแต่เพียงชื่อเรียกมนต์บทนี้เท่านั้น มิได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ หรือทรงอธิษฐานอย่างนี้