บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเดินไม่เหนื่อย เสกขึ้นภูเขา เดินทางไกลไม่เหนื่อย

8 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาเดินไม่เหนื่อย
คาถาเดินไม่เหนื่อย

คาถาเดินไม่เหนื่อย

เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ


คำบาลีนี้มาในบทบทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกา ที่พระสงฆ์ใช้สวดในงานศพ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับ เป็นสิ่งมงคลทั้งนั้น ใครบอกว่าบทสวด ธัมมะสังคิณีมาติกาเป็นสิ่งอัปมงคล คนนั้นกำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทางวาจาและใจ หมายความว่าความคิดเห็นและการกล่าวของเขานั่นแหล่ะไม่เป็นมงคล

  • เสกขา ธัมมา
  • อะเสกขา ธัมมา
  • เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ

แปลว่า

  • ธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษาอยู่ (ธรรมที่เป็นของพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี)
  • ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผล ซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้ว (ธรรมที่เป็นของพระอรหันต์)
  • ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษา (ธรรมที่เป็นของพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์)

คาถานี้ ท่านให้ตั้ง นะโม 3 จบ เสกคาถานี้ 3 จบ ใส่น้ำลูบขาขวา 3 ครั้ง เสก 3 จบ ลูบขาซ้าย 3 ครั้ง

หรือ นะโม 3 จบ เสก 3 จบ ถ่มน้ำลายใส่ฝ่ามือ ลูบขาขวา 3 ครั้ง เสก 3 จบ ถ่มน้ำลายลูบขาซ้าย 3 ครั้ง

หรือหากไม่ทำเช่นนั้นก็ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วเสก 3 จบ เป่าลูบขาขวา 3 ครั้ง เสกอีก 3 จบ เป่าลูบขา


เนื่องจากเราเป็นชาวพุทธ จะทำคิดพูดทำอะไรก็เกี่ยวกับธรรมหรือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงเข้าใจว่าเป็นกุศโลบายของครูอาจารย์ทั้งหลายให้เรายึดในธรรมคำสอน แม้ปฏิบัติไม่ได้ บริกรรมภาวนาทรงไว้ก็ยังดี เมื่อภาวนาเราจิตอยู่กับคาถา อยู่กับพระรัตนตรัย มีใจเบิกบาน (หรือจะเป็นอุปาทานก็แล้วแต่) ก็อาจจะทำให้เราเดินไม่รู้สึกเหนื่อยได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง