บทความพระพุทธศาสนา

พระสมเด็จ แม้ไม่ทราบที่ แต่มีพระพุทธคุณ หนุนชีวิต

23 ธันวาคม 2021 | พระเครื่อง
พระสมเด็จ ไม่ทราบที่ แต่ดูดี มีพุทธคุณ หนุนชีวิต
พระสมเด็จ ไม่ทราบที่ แต่ดูดี มีพุทธคุณ หนุนชีวิต

พระสมเด็จ ไม่ทราบที่ แต่ดูดี มีพุทธคุณ หนุนชีวิต

การสร้างพระพุทธรูปนั้นไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดบูชา หรือขนาดเล็กเท่าพระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ก็ตาม ก็เพื่อใช้เป็นพุทธานุสสติ คือเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เพราะบางคนเมื่อได้เห็นพระพุทธรูปแล้วทำให้ระลึกถึงพระพุทธคุณได้โดยง่าย ฉะนั้น พระพุทธรูป พระบูชา พระเครื่องที่สร้างขึ้นมานั้น จึงไม่มีปลอมหรือเก๊ (มีแต่มีราคากับไม่มีราคา หรือมีราคาแพงหรือราคาถูกเท่านั้น) เพราะพระทุกองค์สามารถใช้เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธคุณได้ทั้งนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า พระทุกองค์มีพุทธคุณ

อาจจะมีคำถามว่า แล้วจะระลึกถึงพระพุทธคุณได้อย่างไร ? หากไม่รู้ว่าจะระลึกถึงพระพุทธคุณได้อย่างไร เบื้องต้นให้คำอันเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นคำกล่าวถึงพุทธคุณ เช่นบทว่า พุทโธ

มิเช่นนั้นก็บทว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

หรือบทว่า อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

ควรที่จะตามด้วย บทพระธรรมคุณ และบทสังฆคุณ เป็นลำดับไป ดังนี้

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

หากทำเช่นนี้ พระพุทธรูปทุกองค์ พระเครื่องทุกองค์ พระสมเด็จใครสร้าง รู้ที่หรือไม่รู้ที่ มีราคาหรือไม่มีราคาก็เหมือนกัน ล้วนแต่มีพุทธคุณหนุนชีวิตเราโดยแท้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง