บทความพระพุทธศาสนา

คำอาราธนาพระพุทธรูปเพื่อสรงน้ำ ในวันสงกรานต์

22 พฤศจิกายน 2021 | สิ่งนำโชค
คำอาราธนาพระพุทธรูปเพื่อสรงน้ำ
คำอาราธนาพระพุทธรูปเพื่อสรงน้ำ

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ วันสงกรานต์

เมื่อถึงวันสงกรานต์ ก่อนที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปจากโต๊ะหมู่หรือจากหิ้งเพื่อทำพิธีสรงน้ำ ตามประเพณีโบราณนั้นให้เตรียม ขัน ๕ ขัน ๘ เป็นเครื่องสักการบูชา อาราธนานิมนต์ท่าน ดังนี้ (ถ้ามีพระสงฆ์เป็นผู้นำ ให้ว่าตามพระสงฆ์ แต่ถ้าในบ้าน ให้ว่าเอง หรือหัวหน้าครอบครัวว่านำ)

อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุกาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะฯ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นหน้าร้อน ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรารถนา อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำ ด้วยความเคารพยิ่งฯ

จากนั้น (ประธานสงฆ์ เจ้าอาวาส) หัวหน้าครอบครัวนำน้ำหอมสรงพระพุทธรูปก่อน ตามด้วย (พระภิกษุสามเณร คณะญาติโยม) สมาชิกในครอบครัว

คำอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นแท่น

อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อัมเหหิ คันโธทะเกหิ นานาสักการะภูเตหิ สักกัตวา คะรุกัตวา อะภิสิญจิโต อิทานิ ภะคะวันตัง ระตะนัฏฐานะสังขาตัง ปัลลังกัง อารุยหิตุง อาราธะนัง กะโรมะฯ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ทำความสักการะทำความเคารพ และได้สรง (พระองค์) ด้วยน้ำหอม และสักการะนานาประการ (ครบถ้วน) แล้ว

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นสู่บัลลังก์อันเป็นพระแท่นที่ประทับดังเดิม สาธุ สาธุ สาธุ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง