บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบารมี 30 ทัศ หัวใจพระเจ้าสิบชาติ หัวใจบารมี 30 ทัศ

29 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาบารมี 30 ทัศ หัวใจพระเจ้าสิบชาติ หัวใจบารมี 30 ทัศ
คาถาบารมี 30 ทัศ หัวใจพระเจ้าสิบชาติ หัวใจบารมี 30 ทัศ

คาถาบารมี 30 ทัศ (เต็ม)

ทานะปาระมี สัมปันโน , ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน , ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

สีละปาระมี สัมปันโน , สีละอุปะปาระมี สัมปันโน , สีละปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

เนกขัมมะปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ปัญญาปาระมี สัมปันโน , ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน , ปัญญาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

วิริยะปาระมี สัมปันโน , วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน , วิริยะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ขันตีปาระมี สัมปันโน , ขันตีอุปะปาระมี สัมปันโน , ขันตีปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

สัจจะปาระมี สัมปันโน , สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน , สัจจะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

เมตตาปาระมี สัมปันโน , เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน , เมตตาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

อุเปกขาปาระมี สัมปันโน , อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน , อุเปกขาปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

ทะสะปาระมี สัมปันโน , ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน , ทะสะปะระมัตถะปารมี สัมปันโน ,
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา   ฯ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ


คาถาบารมี 30 ทัศ (เขียนย่อ แต่สวดเต็มเหมือนข้างบน)

ทานะ ปาระมี สัมปันโน,
ทานะ อุปะปาระมี สัมปันโน,
ทานะ ปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน, เมตตา ไมตรี กะรุณา
มุทิตา อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน, อิติปิ โส ภะคะวา ฯ

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนที่ขีดเส้นใต้เป็น.. สีละ – เนกขัมมะ – ปัญญา – วิริยะ – ขันติ – สัจจะ – อะธิฏฐานะ – เมตตา – อุเปกขา – ทะสะ นอกนั้นเหมือนกันหมด

และเมื่อจบทุกบทแล้วต่อด้วยบทนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง ฯ


คาถาบารมี 30 ทัศ (ย่อ)

อิติ ปาระมิตาติงวา อิติ สัพพัญญุมาคะตา

อิติ โพธิมะนุปปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม

คำแปล

อิติปาระมิตาติงสา แปลว่า ด้วยอำนาจแห่ง พระบารมี 30 ทัศ

อิติสัพพัญญูมาคะตา แปลว่า ด้วยอำนาจแห่ง บารมีพระสัพพัญญู

อิติโพธิมนุปปัตโต แปลว่า ด้วยอำนาจแห่ง พระโพธิญาณ

อิติปิโสจะเตนะโม แปลว่า ด้วยอำนาจแห่งอำนาจทั้งหมดนี้ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า

หัวใจพระเจ้า 10 ชาติ

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

เต หมายถึง พระเตมีย์ ในเตมียชาดก บำเพ็ญเนกขัมมบารมี

ชะ หมายถึง พระมหาชนก ในมหาชนกชาดก บำเพ็ญวิริยบารมี

สุ หมายถึง พระสุวรรณสาม ในสุวรรณสามชาดก บำเพ็ญเมตตาบารมี

เน หมายถึง พระเนมิราช ในเนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี

มะ หมายถึง พระมโหสถ ในมโหสถชาดก บำเพ็ญปัญญาบารมี

ภู หมายถึง พระภูริทัต ในภูริทัตชาดก บำเพ็ญศีลบารมี

จะ หมายถึง พระจันทกุมาร ในจันทกุมารชาดก บำเพ็ญขันติบารมี

นา หมายถึง พระพรหมนารท ในนารทชาดก บำเพ็ญอุเบกขาบารมี

วิ หมายถึง พระวิทูร ในวิทุรชาดก บำเพ็ญสัจบารมี

เว หมายถึง พระเวสสันดร ในเวสสันดรชาดก บำเพ็ญทานบารมี

หัวใจบารมี 30 ทัศ

ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ

ทา ย่อมาจาก ทานะ

สี ย่อมาจาก สีละ

เน ย่อมาจาก เนกขัมมะ

ปะ ย่อมาจาก ปัญญา

วิ ย่อมาจาก วิริยะ

ขะ ย่อมาจาก ขันติ

สะ ย่อมาจาก สัจจะ

อะ ย่อมาจาก อธิฏฐาน

เม ย่อมาจาก เมตตา

อุ ย่อมาจาก อุเปกขา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง