บทความพระพุทธศาสนา

หัวใจพระคาถาชินบัญชร และ พระคาถาชินบัญชรย่อ

27 ตุลาคม 2021 | คาถา
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

หัวใจพระคาถาชินบัญชร และ พระคาถาชินบัญชรย่อหรือบทย่อของพระคาถาชินบัญชรไม่ใช่บทด้วยกัน

หัวใจพระคาถาชินบัญชร

ชะ จะ ตะ สะ สี สัง หะ
โก ทะ กะ เก นิ กุ โส
ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ถะ ขะ
อา ชิ วา อา วะ ชิ สัง อิ ตัง

หัวใจพระคาถาชินบัญชร เป็นการถอดมาเฉพาะคำขึ้นตอนของบทพระคาถาชินบัญชรในแต่ละบทคาถา เช่น

ชะ ย่อมาจาก ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะ ย่อมาจาก จะตุสัจจาสะภัง ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

เมื่อนำคำย่อเหล่านี้มาวางเรียงกัน อาจจะไม่ได้ความหมายในทางไวยากรณ์ คือแปลไม่ได้เลย นอกจากเป็นการระลึกถึงหรือสื่อถึงคาถาในบทนั้น ๆ


พระคาถาชินบัญชรย่อ

ชินะปัญชะระ ปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา

เป็นการย่อบทให้ได้ความหมายของการแปลและสวด เน้นการระลึกคุณแห่งพระคาถาชินบัญชรทั้งหมด แล้วทำการอธิษฐานลงด้วยพระคาถาชินบัญชรย่อ ชินะปัญชะระ ปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา ซึ่งแปลว่า ขอปริตร (เครื่องป้องกันภัย)อันมีนามว่าชินบัญชรคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง