บทความพระพุทธศาสนา

กระบองท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

22 ตุลาคม 2021 | เครื่องราง
กระบองท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลก
กระบองท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

กระบองท้าวเวสสุวรรณ หนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลก

ในคัมภัร์อรรถกถา (ผมไม่แน่ใจว่าเล่มไหน แต่ดูจากเทพที่กล่าวถึงแล้วเป็นเทพที่ปรากฏในคัมภีร์จริง) ได้กล่าวถึงอาวุธที่ทรงอานุภาพมากที่สุดในโลกมี ๔ อย่าง ได้แก่

วชิราวุธของท้าวสักกะ (พระอินทร์)

เมื่อท้าวสักกะทรงพิโรธแล้ว พึงประหารโดยวชิราวุธบนยอดเขาสิเนรุแล้ว วชิราวุธนั้นก็จะพึงชำแรกภูเขาสิเนรุซึ่งสูงหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันโยชน์ลงไปถึงข้างล่างได้ (เป็นการเปรียบเทียบความร้ายแรงของวชิราวุธของพระอินทร์ เท่าที่ทราบไม่ปรากฏว่าท้าวสักกะทรงพิโรธขนาดนั้น และยังไม่เคยใช้วชิราวุธฟาดไปที่ยอดเขาสิเนรุเลย)

คทาวุธ (ไม้กระบอง) ของท้าวเวสสุวรรณ

ในกาลที่ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นปุถุชนนั้นเคยใช้คทาวุธทำลายศีรษะของพวกยักษ์หลายพันแล้วได้ในคราวเดียว

นัยนาวุธของพระยายม

เมื่อพระยายมพิโรธแล้ว แค่มองดูด้วยนัยนาวุธ เหล่ากุมภัณฑ์หลายพันก็จะลุกเป็นไฟพินาศ ดุจดังหญ้าและใบไม้บนกระเบื้องร้อนฉะนั้น

ทุสสาวุธของอาฬวกยักษ์

เมื่ออาฬวกยักษ์โกรธแล้ว ถ้าปล่อยทุสสาวุธ (ผ้าแดง) ในอากาศแล้วทำให้ฝนไม่ตกตลอดทั้ง 12 ปี ถ้าปล่อยในแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นต้นก็จะเหี่ยวแห้งไม่งอกอีกเป็นเวลา 12 ปี ถ้าปล่อยไปในมหาสมุทร น้ำทั้งหมดก็จะพึงเหือดแห้งดุจหยาดน้ำในกระเบื้องร้อน ฉะนั้น ถ้าจะพึงปล่อยไปที่ภูเขาที่มีขนาดเท่ากับเขาสิเนรุ ภูเขานั้นก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย กระจัดกระจายไป


คาถาอาวุธ 4 ชนิด

สักกัสสะ วะชิราวุธัง

เวสสุวัณนัสสะ คะธาวุธัง

อาฬะวะกัสสะ ทะสาวุธัง

ยมมะนัสสะ นัยยะนาวุธัง

สัพเพเทวา ปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโย ปิจะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสสะวา สัพเพยักขา ปะลายันติฯ

คาถาอาวุธ 4 ชนิดนี้ เป็นคาถาที่อ้างถึงอาวุธ 4 ประการ โบราณถือว่าเป็นคาถาที่มีอานุภาพมาก ถ้าบ้านใดมีภูตผีปีศาจดุร้าย ทำอันตรายผู้คน ให้ใช้คาถาบทนี้บริกรรมทำน้ำมนต์ประพรมบ้านเรือน และเสกข้าวสารซัดทุกซอกทุกมุมบ้าน ภูตผีปีศาจหนีไปหมดสิ้น ทำน้ำมนต์ขับไล่ภูตผีปีศาจทั้งปวง ปลุกเสกได้สารพัด มีอานุภาพป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ


สำหรับกระบองท้าวเวสสุวรรณที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ ทำด้วยงา ด้านในทำด้วยตะปูสังฆวานร ตะปูสังฆวานร หรือ ชินสังฆวานร คือโลหะใช้เป็นตัวยึดโครงสร้างไม้ สิ่งก่อสร้างในสมัยก่อน โดยเฉพาะ สิ่งก่อสร้างในวัด ในวัง เป็นต้นว่า อุโบสถ พระเจดีย์ ปราสาท พระวิหาร อ่านเพิ่มเติม…ตำนาน ตะปูสังฆวานร คืออะไร มีคุณอย่างไร มีดีด้านไหน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง