บทความพระพุทธศาสนา

คำสัตตาหะ และเหตุจำเป็นที่ทรงอนุญาตให้ไปได้ในช่วงจำพรรษา

27 กันยายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
คำสัตตาหะ และเหตุจำเป็นที่ทรงอนุญาตให้ไปได้ในช่วงจำพรรษา
คำสัตตาหะ และเหตุจำเป็นที่ทรงอนุญาตให้ไปได้ในช่วงจำพรรษา

คือการที่พระสงฆ์เถรวาทจะต้องอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 ในช่วงฤดูฝน (ฤดูฝนมี 4 เดือน แต่จำแต่อธิษฐานจำพรรษาแค่ 3 เดือน) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปไหนไม่ได้เเลย เมื่อเหตุจำเป็นพระวินัยอนุญาตให้ไปได้เช่นกัน แต่ให้กลับมาภายใน 7 วัน

เหตุจำเป็นที่อนุญาตให้ไปได้ในช่วงจำพรรษา

การไปแบบนี้ ท่านเรียกว่า สัตตาหกรณียะ คือไปต้องกลับมาภายใน 7 วัน ท่านยกตัวอย่างเหตุจำเป็น ดังนี้

  1. การไปเพื่อรักษาอาพาธตนเอง หรือไปเพื่อพยาบาลพระภิกษุอาพาธ หรือไปเพื่อดูแลมารดาบิดาที่ป่วย
  2. การไปเพื่อระงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้
  3. การไปเพื่อกิจธุระของสงฆ์ เช่น กุฏิ วิหารชำรุด ต้องไปหาอุปกรณ์มาเร่งซ่อม หรือ การไปเพื่อทำสังฆกรรม ระงับอธิกรณ์ เป็นต้น
  4. หากทายกทายิกานิมนต์ไปทำบุญ ไปเพื่อเทศนา บำรุงศรัทธาได้

หรือแม้เหตุสมควรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในนี้ก็สามารถไปด้วย สัตตาหกรณียะ คือกลับมาที่วัดที่จำพรรษาภายใน 7 วัน

คำสัตตาหะ

สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ ตัสมา มะยา คันตัพพัง อิมัสมิง สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.

กิจที่พึ่งทำในหนึ่งสัปดาห์ของข้าพเจ้ามีอยู่ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าพึงไป ข้าพเจ้าจักกลับมาภายในเจ็ดวันนี้

ฉะนั้นแล้ว การที่เราเห็นพระภิกษุสามเณรท่านเดินทางด้วยเครื่องบินบ้าง รถบ้าง ข้ามจังหวัดไปมาในระหว่างพรรษา แสดงว่าท่านไปด้วยสัตตาหกรณียะอย่างใดอย่างหนึ่ง

บทความแนะนำ…ถามตอบเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา ที่ชาวบ้านควรรู้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง