บทความพระพุทธศาสนา

กำหนดการ วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

13 กันยายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
กำหนดการ วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
กำหนดการ วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

—————————

———- สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑)
———-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

นักธรรมชั้นโท-เอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

—————————–

———- สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
———- เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
———- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
———- เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
———- เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

ประกาศโดย : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ที่มา : www.gongtham.net

แต่อย่างไรก็ตาม การสอบธรรมสนามหลวง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามที่เว็บไซต์แม่กองธรรมสนามหลวงเป็นหลัก

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ นักธรรม ธรรมศึกษา

ตัวอย่าง ข้อสอบนักธรรม

ตัวอย่าง ข้อสอบธรรมศึกษา

ตัวอย่าง ข้อสอบนวกภูมิ

ตัวอย่าง ข้อสอบพระพุทธศาสนา