บทความพระพุทธศาสนา

พระคาถานวหรคุณ คาถาศักดิ์สิทธิ์จากบันทึกของหลวงพ่อจรัญ

13 กันยายน 2021 | คาถา
พระคาถานวหรคุณ หรือ พระคาถานะวะหอระคุณ ๙
พระคาถานวหรคุณ หรือ พระคาถานะวะหอระคุณ ๙

พระคาถานวหรคุณ หรือ พระคาถานะวะหอระคุณ ๙

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ มะอะอุ
สังวิธาปุกะยะปะ สะธะวิปิปะสะอุ
อะสังวิสุโลปุสะพุภะ

คาถานี้ เป็นบันทึกของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
เสาร์ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๒

ท่านว่า คาถานี้เป็นของพระในป่า ใช้ได้ทุกอย่าง ๑๐๘ ประการ เป็นเหมือนดังแก้วสารพัดนึก


ผมใช้ความรู้สติปัญญาอันน้อยนิดของผมพิจารณาแล้ว ได้ความว่า

นะโมพุทธายะ คือ คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ได้แก่ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) พระศรีอาริยเมตไตรย (พระอนาคตพุทธเจ้า)​

นะมะพะทะ หัวใจธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ นะ(ธาตุน้ำ) มะ (ธาตุดิน) พะ(ธาตุไฟ) ธะ (ธาตุลม)

มะอะอุ หัวใจพระไตรปิฎก ย่อมาจากอะไร อ่านได้ที่ คาถาหัวใจพระไตรปิฎก มะ อะ อุ ย่อมาจากอะไร ?

สังวิธาปุกะยะปะ คาถาหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ อ่านเพิ่มเติมที่ คาถาหัวใจพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ และอานิสงส์แห่งการภาวนาหัวใจ ๗ คัมภีร์

สะธะวิปิปะสะอุ คาถาหัวใจโพชฌงค์ ๗ ประการ อ่านเพิ่มเติม…คาถาหัวใจ สัตตะโพชฌงค์ หรือ หัวใจโพชฌงค์ ๗ ประการ

อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ตัวย่อพุทคุณ ๙ ประการ หรือหัวใจพระพุทธคุณ ๙ ประการ อันเป็นที่มาของคำว่า นวหรคุณ อ่านว่า นะวะหอระคุณ มีบทเต็มดังนี้

อะ คือ อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง
สัง คือ สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
วิ คือ วิชชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ
สุ คือ สุคะโต หมายถึง เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี
คือ โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
ปุ คือ อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ หมายถึง เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สะ คือ สัตถาเทวะมนุสสานัง หมายถึง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุ คือ พุทโธ หมายถึง เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ภะ คือ ภะคะวา หมายถึง เป็นผู้จำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง