บทความพระพุทธศาสนา

ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ

26 มิถุนายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ
ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ

ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ มีประเทศอะไรบ้าง

โดยนิตินัย

1. ประเทศภูฏาน
ประชาชนชาวภูฏานนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน (ตันตรยาน หรือบ้างก็เรียกว่าวัชรยาน) 75% ศาสนาฮินดู 24% ศาสนาอิสลาม 0.7% และศาสนาคริสต์ 0.3%

2. ประะทศศรีลังกา
ประชาชนชาวศรีลังกานับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 70 ฮินดูร้อยละ 7 คริสเตียนร้อยละ 6 อิสลาม ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 10

3. ประเทศกัมพูชา
ประชาชนชาวกัมพูชานับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 96.4 ศาสนาอิสลามร้อยละ 2.1 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.3 ศาสนาอื่น ๆ 0.3

โดยพฤตินัย

1. ประเทศไทย
ประชาชนชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 94.6 ศาสนาอิสลามร้อยละ 4.2 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.1 ศาสนาอื่น ๆ 0.1

2. ประเทศลาว
ประชาชนชาวลาวนับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 66 นับถือผีร้อยละ 30.7 นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.5 อื่น ๆ ร้อยละ 1.8

3. ประเทศพม่า
ประเทศพม่ามีประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้ ศาสนาพุทธ 87.9% ศาสนาคริสต์ 6.2% ศาสนาอิสลาม 4.3% พื้นบ้าน 0.8% ศาสนาฮินดู 0.5% อื่น ๆ 0.2% และไม่นับถือศาสนา 0.1%

4. ประเทศมองโกเลีย
ศาสนาในประเทศมองโกเลีย ศาสนาพุทธ 1,009,357 คน ศาสนาอิสลาม 57,702 คน ศาสนาเชมัน 55,174 คน ศาสนาคริสต์ 41,117 คน ศาสนาอื่นๆ 6,933 คน ไม่มีศาสนา 735,283 คน

ที่มา ศาสนาประจำชาติ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง