บทความพระพุทธศาสนา

คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา

19 มิถุนายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา
คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์ คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา

เป็นธรรมเนียมว่าพระภิกษุผู้จะแสดงพระปาฏิโมกข์ต้องทำการขอโอกาสจากสงฆ์หรือพระเถระเสียก่อน

คำขอโอกาสแสดงปาฏิโมกข์

โอกาสัง เม ภันเต เถโร เทตุ, ปาฏิโมกขัง อุทเทสิตุง ฯ

หรือ

โอกาสัง เม ภันเต เถโร เหตุ, วินะยะกะถา กะเถตุงฯ

คำอัชเฌสนา (คำเชื้อเชิญให้สวดพระปาฏิโมกข์)

ปุพพะกะระณะปุพพะกิจจานิ สะมาเปต๎วา อิมัสสะ นิสินนัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อะนุมะติยา ปาฏิโมกขัง อุททิสิตุง อัชเฌสะนัง กะโรมิ. (ข้าพเจ้าขออัชเฌสนา (เชื้อเชิญ) เพื่อสวดปาฏิโมกข์ โดยอนุมัติแห่งภิกษุสงฆ์ผู้ทำบุรพกรณ์บุรพกิจเสร็จแล้ว นั่งอยู่)

คำขอโอกาสตั้งญัตติปวารณา

โอกาสัง เม ภันเต เถโร เทตุ, ปะวาระณาญัตติง ฐะเปตุงฯ

ถ้าในคณะสงฆ์นั้นไม่มีพระภิกษุเกิน ๑๐ พรรษา ให้เปลี่ยน “เถโร” เป็น “สังโฆ” แทน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook