บทความพระพุทธศาสนา

คำไทย คำวัด เผดียง เผดียงกาล เผดียงสงฆ์ เผดียงให้อยู่ก่อน คืออะไร

19 มิถุนายน 2021 | ภาษาวัด ภาษาไทย
คำไทย คำวัด เผดียง เผดียงสงฆ์ เผดียงกาล คืออะไร
คำไทย คำวัด เผดียง เผดียงสงฆ์ เผดียงกาล คืออะไร

เผดียง หมายถึงบอกให้รู้ นิมนต์ อาราธนา เป็นคำที่ใช้แก่พระสงฆ์โดยเฉพาะ เช่น

เผดียงกาล หมายถึงบอกกำหนดเวลาให้พระสงฆ์รู้
เช่น “ทรงรับสั่งให้เจ้าพนักงานไปเผดียงกาลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์”

เผดียงสงฆ์ หมายถึงอาราธนา พระสงฆ์ บอกให้พระสงฆ์ทราบ พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “เผดียงสงฆ์” ดังนี้ว่า น. ญัตติ คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน. เช่น การตั้งญัตติสวดพระปาฏิโมกข์ เช่น พระภิกษูผู้ทรงพระปาฏิโมกข์เผดียงสงฆ์ (ตั้งญัตติ) ว่า สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อุโปสะถัง กะเรยยะ , ปาฏิโมกขัง อุททิเสยยะ. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าอุโบสถวันนี้ที่ 15 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงทำอุโบสถพึงแสดงซึ่งปาฏิโมกข์

เผดียงให้อยู่ก่อน หมายถึง นิมนต์ให้พระสงฆ์อยู่ก่อน เช่นที่ใช้ว่า
เช่น “เธอจงรีบไปเผดียงให้ท่านอยู่ในพระอุทยานก่อน อย่าให้ท่านไป”

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook