บทความพระพุทธศาสนา

หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ อาวุธคู่กายพระบวชใหม่จนถึงบวชนาน

15 มิถุนายน 2021 | แนะนำหนังสือ
หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ อาวุธคู่กายพระบวชใหม่จนถึงบวชนาน
หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ อาวุธคู่กายพระบวชใหม่จนถึงบวชนาน

หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ ภาษาบาลี ฉบับพกพา นำติดตัวง่าย เหมาะสำหรับถวายพระภิกษุบวชใหม่ ถวายไว้ประจำวัด

หนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ (บาลี) คือพระวินัยของพระ 227 ข้อ ที่มาในพระปาฏิโมกข์ภาคภาษาบาลีซึ่งพระต้องท่องจำให้ได้ และทำการสวดในท่ามกลางสงฆ์ทุก 15 วัน หนังสือนี้จึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ควรนำถวายพระในโอกาสต่าง ๆ เช่น

 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์แก่พระบวชใหม่
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์แก่พระเถระ
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ไว้ประจำวัด
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์ประจำสำนักเรียก
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์แก่ภิกษุเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์เนื่องในวันเกิด
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์เพื่อทำบุญอุทิศ
 • ถวายหนังสือ ภิกขุปาฏิโมกข์เพื่อหวังอานิสงส์ผลบุญ

คำถวาย หนังสือพระปาฏิโมกข์

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ภิกขุปาฏิโมกขะคันถัง, สะปะริวารัง, ปาฏิโมกขุทเทสกัสสะ, วาจายะ, อะนุสสะวะนัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, ปาฏิโมกขุทเทสะกัสสะ, วาจายะ, อะนุสสะวะนัตถายะ, สังฆัสสะ, ภิกขุปาฏิโมกขะคันถัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายหนังสือ, คัมภีร์พระภิกขุปาฏิโมกข์, พร้อมกับของบริวารนี้, แก่สงฆ์, เพื่อประโยชน์ใช้เป็นหนังสือสอบทาน, การสวดพระปาฏิโมกข์, ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือ, คัมภีร์พระภิกขุปาฏิโมกข์, แก่สงฆ์, เพื่อประโยชน์ใช้เป็นหนังสือสอบทาน, การสวดพระปาฏิโมกข์นี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวาย หนังสือพระปาฏิโมกข์

สำหรับอานิสงส์ของการถวายหนังสือปาฏิโมกข์นั้น เชื่อว่า

 • หากเป็นหัวหน้าคน ปกครองคน ก็จะเป็นที่เชื่อฟังของผู้ใต้ปกครอง
 • มีบริวารที่อยู่ระเบียบวินัย
 • มีบุตรหลานอยู่ในระเบียบวินัย
 • เป็นที่น่าเกรงขามของคนทั่วไป
 • ส่งเสริมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
 • แคล้วคลาดปลอดภัย
 • ไปที่ไหนก็มีความองอาจ เป็นที่ต้อนรับของมหาชน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง