บทความพระพุทธศาสนา

คาถาป้องกันและขจัดโรคภัย แบบย่อ สวดง่าย ได้ความหมาย

15 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถาป้องกันและขจัดโรคภัย แบบย่อ สวดง่าย ได้ความหมาย

คาถาป้องกันและขจัดโรคภัย แบบย่อ

พุทธะเตเชนะ ธัมมะเตเชนะ สังฆะเตเชนะ สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เม

คาถาป้องกันและขจัดโรคภัย ผมย่อมาจากคาถาเต็มที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า สักกัตตะวา ซึ่งท่านสามารถดูคาถาเต็มและวิธีใช้ที่ คาถาเสกยารักษาโรค เป็นคาถาเก่าที่ใช้มาแต่โบราณ

คาถานี้ มีความหมายว่า ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า ด้วยเดชแห่งพระธรรมเจ้า ด้วยเดชแห่งพระสงฆเจ้า ขอโรคทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสงบไป

สวดภาวนาคาถานี้บ่อย ๆ เป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นการเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่ง ย่อมได้รับอานิสงส์เสมอด้วยการเจริญกรรมฐานที่จะพึงได้ ทำจิตให้ผ่องใส โรคร้ายมะล้ายสิ้นไปได้แล.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook