บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสกยารักษาโรค เป็นคาถาเก่าที่ใช้มาแต่โบราณ

9 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถาเสกยารักษาโรค เป็นคาถาเก่าที่ใช้มาแต่โบราณ

คาถาเสกยารักษาโรค เป็นคาถาเก่า

   สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง     พุทธะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ    ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ
   สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
ปะริฬาหูปะสะมะนัง      ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ    ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ
   สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง  โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง 
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง    สังฆะเตเชนะ โสตถินา 
นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ   โรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ

พระคาถาบทนี้ ตำนานกล่าวว่า (ไม่รู้กล่าวไว้ที่ไหน ยังไม่ได้ค้นดู) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก ( พระคาถานี้ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ไปสวดแต่บทอานิสงฆ์กันเสียหมด )

วิธีใช้คาถาเสกยารักษาโรค

 • ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูอาจารย์
 • สวดคาถาเป่าลงที่ยา ใช้เสกได้ทั้งยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน หรือเสกน้ำดื่มกินก็ได้
 • หากเจ็บป่วย แต่ไม่ได้กินยาใด ๆ ก็สามารถสวดเพื่อรักษาได้
 • แม้ไม่ได้เจ็บป่วย ก็สามารถสวดคาถานี้เพื่อป้องกันโรคภัยได้
 • สวดคาถานี้เป็นประจำ ทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย หายจากเจ็บป่วย มีอายุยืนยาว ผิวพรรณผ่องใส มีสุขภาพดี
 • อานิสงส์หลัก ๆ ของคาถานี้ คือ บรรเทาหรือขจัดทุกข์ ภัย และโรคด้วยพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ

คาถานี้ เมื่อแปลออกมาแล้วมีแต่คำอันเป็นมงคล คำแปลมีอยู่ว่า

เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐเยี่ยมยอด

เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสงบไปโดยสวัสดี

เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐเยี่ยมยอด

เป็นเครื่องระงับความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะ

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอภัยทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสงบไปโดยสวัสดี

เพราะทำความเคารพพระสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐเยี่ยมยอด

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ขอโรคทั้งหลายของข้าพเจ้าจงสงบไปโดยสวัสดี

บทความแนะนำ….คาถาป้องกันและขจัดโรคภัย แบบย่อ สวดง่าย ได้ความหมาย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook