บทความพระพุทธศาสนา

คาถาแช่งศัตรู ใครนำไปใช้ได้ผลอย่างไร ข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบ

7 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาแช่งศัตรู ใครนำไปใช้ได้ผลอย่างไร ข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบ
คาถาแช่งศัตรู ใครนำไปใช้ได้ผลอย่างไร ข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบ

คาถาแช่งศัตรู

พุทธังสัตรูฉิบหาย ธัมมังสัตรูละลาย สังฆังสัตรูจิตตัง มะระณัง ภะเว มะสัตรูสูญ อุสัตรูสูญ อะสัตรูฉิบหายตายเปล่า ฯ

ให้บริกรรมคาถานี้นึกถึงหน้าศัตรูอธิษฐานปรารถนาให้มันมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาได้ทันตาเห็นแล

หรือหากจะระบุชื่อเข้าไป ให้สวดดังนี้

พุทธัง………ฉิบหาย ธัมมัง……..ละลาย สังฆัง……….จิตตัง มะระณัง ภะเว มะ……สูญ อุ……สูญ อะ……..ฉิบหายตายเปล่า ฯ

คาถานี้ผมไม่ได้แต่งเองนะครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง