บทความพระพุทธศาสนา

คาถาล้อมรักษา พุทโธอยู่หลัง พุทธังอยู่หน้า ตัวข้าอยู่กลาง

5 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาล้อมรักษา
คาถาล้อมรักษา

คาถาห้อมล้อมรักษา

พุทธังล้อม ธัมมังล้อม สังฆังล้อม

พุทโธล้อม ธัมโมล้อม สังโฆล้อม

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา

พุทโธรักษา ธัมโมรักษา สังโฆรักษา

พุทโธ พุทธัส กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้สีมามณฑล ออกไปให้พ้น สารพัดศัตรู วินาสสันตุ

ธัมโม ธัมมัส กำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้ สีมามณฑลออกไปให้พ้น สารพัดศัตรู วินาสสันตุ

สังโฆ สังฆัส กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้สีมามณฑล ออกไปให้พ้น สารพัดศัตรูวินาสสันตุ

พุทโธอยู่หลัง พุทธังอยู่หน้า ตัวข้าอยู่กลาง

พุทธังคง ธัมมังคง สังฆังคง

พุทธังมาบังตนกู ธัมมังมาบังตนกู สังฆังมาบังตนกู

พุทธังมาบังจักขุ ธัมมังมาบังจักขุ สังฆังมาบังจักขุ

พุทธังมาบังที่จิต ธัมมังมาบังที่จิต สังฆังมาบังที่จิต

พุทโธผา ธัมโมผา สังโฆผา

พุทธังวิเว ธัมมังวิเว สังฆังวิเว

โอมกังภะภะเว สวาหายะ

นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ

สวาหายะ อิติ ตังตัง โอมหุนรู หุนรู สวาหายะ


เป็นคาถาอัญชัญพระรัตนตรัยมาห้อมล้อมป้องกันกาย ใช้สวดภาวนาเวลาเดินทาง ไปค้างแรมที่อื่น อยู่ในสถานที่ที่เรารู้สึกกลัวขุนลุกขนพองสยองเกล้าให้สวดภาวนาคาถาห้อมล้อมรักษานี้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง