บทความพระพุทธศาสนา

คาถานิทรามหาระงับ เสกให้หลับสิ้นทั้งบ้านเรือน

22 กันยายน 2020 | คาถา
คาถานิทรามหาระงับ เสกให้หลับสิ้นทั้งบ้านเรือน

โอม สัมเนร กูจะปราบเทพเทภาทุรา เทพดาแลยักษาคนธรรพ์ แลผีปีศาจราชทูต แลท้าวพระยาทั้งหลาย ครั้นร่ายอาคมนี้หาวนอน สรรพซบซ้อนห้าวเงียบ ครั้นกูจะเหยียบฟ้าแลตงหมู่ฝูงคนหลับระงับสิ้นทั้งเรือน ครั้นกูเดินแทรกช่องล่องหน พ้นผู้พบอันตนกูเอกทั้งหมูหมาแลช้าง ฝูงสัตว์ทั้งหลายอันจะออกปากได้ นั่งซบไหว้กูดังไหว้พระเจ้า ดอมระงับมหาระงับ สรรพระงับสวาหาย สวาหับ สดับบังคับเจ้าสัมเนร ประสิทธิแก่กู ฯ

มนต์บทนี้ เป็นมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านเช่นกัน แต่ท่านให้ใช้ถ่านไฟเผาผีตายโหงตายพรายห่อผ้าขาว แล้วใช้ด้ายตราสังผีตายโหงนั้นมัดปากห่อให้ยืนตีนเดียว ชี้มือออกไปเสกเสียให้ได้ 9 ที ขว้างข้ามเรือนมันหลับสิ้นแล