บทความพระพุทธศาสนา

เก็บพระเครื่องอย่างไรให้ถูกวิธี มีโชคลาภไม่ขาดสาย

22 กันยายน 2020 | พระเครื่อง
เก็บพระเครื่องอย่างไรให้ถูกวิธี มีโชคลาภไม่ขาดสาย

วันก่อนผมนำวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องราง ไปให้พระอาจารย์ที่เคารพนับถือดู โดยการนำวัตถุมงคลทั้งหมดรวมไว้ในตลับเดียวกัน เราก็หวังจะโชว์พระสวย ๆ ให้ท่านชม ที่ไหนได้โดนตำหนิ (ท่านเมตตาแนะนำนะครับ) ท่านกล่าวว่า หากเป็นไปได้ควรแยกพระเครื่อง กับเครื่องรางไว้ต่างตลับกัน ไม่รวมไว้ในที่เดียวกัน หากต้องรวมไว้ในตลับเดียวกัน ต้องเรียงวางให้เหมาะสม โดยนำพระเครื่องที่เป็นพระพุทธไว้ข้างบนสุด รองลงมาพระเครื่องที่เป็นรูปพระสงฆ์ ต่ำสุดเป็นเครื่องราง (หากต้องเก็บไว้ในตลับเดียวกัน)

ผมนั่งฟังและพิจารณาตามแล้ว นี่คือความละเอียดอ่อนของครูอาจารย์ที่ท่านมีความเคารพหนักแหน่นในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทำให้นึกถึงข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้และสงฆ์นำสวดในเวลาเช้า บทว่า

สัตถุคะรุ ธัมมะคะรุ, ผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดา ผู้เคารพหนักแน่นในพระธรรม
สังเฆ จะ ติพพะคาระโว, และผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์
สมาธิคะรุ อาตาปี, ผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิ
สิกขายะ ติพพะคาระโว, มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขา
อัปปะมาทะคะรุ ภิกขุ, ผู้เห็นภัยหนักแน่นในความไม่ประมาท
ปะฏิสันถาระคาระโว, มีความเคารพในการปฏิสันถาร
อะภัพโพ ปะริหานายะ, ย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมเสีย
นิพพานัสเสวะ สันติเก. เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แล.

เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่าได้ประมาทครับ ในเมื่อเราสร้างพระเครื่องขึ้นมาเพื่อสื่อถึงพระพุทธเจ้า เพื่อสื่อถึงพระสงฆ์ ถ้าเรียกภาษาบ้าน ๆ ว่า เพื่อเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า แม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้สร้างและไม่ได้ตรัสว่านี่คือองค์แทนของท่าน แต่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นองค์แทนท่านและสื่อถึงพระองค์ท่าน เราจึงปฏิบัติให้เหมาะสม

การปฏิบัติให้เหมาะสม หรือการแสดงความเคารพให้เหมาะสมมีอานิสงส์อย่างไร ไม่ต้องนึกไกล นำพุทธคาถาข้างต้นมาอ้างอิงได้เลยครับ

อะภัพโพ ปะริหานายะ, ย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมเสีย ไม่เสื่อมจากพระรัตนตรัย ไม่เสื่อมเสียจากความดี ไม่เสื่อมเสียจากสิ่งที่เราจะพึงได้พึงถึงตามฐานะของตนเอง แบบคนทั่วไป ก็ไม่เสื่อมเสียจากลาภ ไม่เสื่อมเสียจากยศตำแหน่ง ไม่เสื่อมเสียจากหน้าทื่การงาน ไม่เสื่อมเสียจากรายได้ที่ควรได้ หากกล่าวแบบสูงขึ้นไปในภายภาคหน้า ไม่เสื่อมเสียจากสุคติคือสวรรค์ ผู้ที่มีความเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัย มีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัย สุคติเป็นที่หวังได้อย่างแน่นอน แต่หากกล่าวแบบสูงสุด สำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้ว ย่อมไม่เสื่อมจากพระนิพพาน หมายความว่าผู้ที่เคารพหนักแน่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถือว่าเป็นผู้อยู่ไม่ห่างจากพระนิพพานแล้ว อยู่ในเส้นทางแห่งพระนิพพานแล้ว

โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า วัตถุมงคล พระพุทธ พระสงฆ์ ย่อมมีเทวดาอารักษ์ หรือไม่เช่นนั้น เมื่อเรานำรูปพระพุทธเจ้า หรือพระอริยสงฆ์ไปในที่ใด เทวดาในที่นั้น ๆ เขาจะมาทำการสักการะบูชา การปฏิบัติต่อพระเครื่องให้เหมาะสม เทวดาย่อมรื่นเริงบันเทิงใจ และอำนวยอวยพรให้แก่เรา

บทความนี้ เขียนในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บพระเครื่องและเครื่องรางไว้บนถาดเดียวกัน หรือในตลับ/กล่องเดียวกัน แต่เป็นไปได้ในการจัดเก็บไว้ในบ้าน ควรแยกพระครื่องไว้ต่างหาก เครื่องรางไว้ต่างหาก หากเก็บไว้ในตู้เดียวกัน ชั้นบนสุดเก็บพระพุทธ พระสงฆ์ เครื่องรางตามลำดับลงมา