บทความพระพุทธศาสนา

คาถาถอนคุณไสย คาถาแก้คุณไสย คาถาเสดาะลูกตายในท้อง

31 สิงหาคม 2020 | คาถา
คาถาถอนคุณไสย
คาถาถอนคุณไสย

คาถาถอนคุณไสย

นะ พุทธัง ปัจจักขามิ

นามะรูปังชาตะเคหิภาวังติทาเรถะ

นะ ธัมมัง ปัจจักขามิ สาตะเคหิภาวังทาเรถะ

นะ สังฆัง ปัจจักขามิ โอสะภาวังทาเรถะ.

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกน้ำมันงาทาและกินแก้คุณไสย
  • เสดาะลูกตายในท้อง ทาท้องบ้างกินบ้างออกแล