บทความพระพุทธศาสนา

บูชาเมียเถิดจะเกิดผล คาถาบูชาเมียตามหลักพระพุทธศาสนา

3 เมษายน 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
เสน่ห์ผู้หญิง
เสน่ห์ผู้หญิง

ในสิงคาลกสูตร ได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่บุคคลพึงปฏิบัติต่อกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ข้อปฏิบัติที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา ได้แก่

  1. ด้วยการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา.
  2. ด้วยการไม่ดูหมิ่น.
  3. ด้วยการไม่ประพฤติล่วงใจ.
  4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้.
  5. ด้วยการให้เครื่องแต่งตัว.

ซึ่งการปฏิบัติต่อภรรยาเช่นนี้ ก็ถือว่าเป็นการบูชาอย่างหนึ่ง คือการยกย่อง ให้เกียรติ นับถือว่านี่คือภรรยาของตนเอง การบูชานั้น ไม่จำเป็นต้องจุดธูปเทียนบูชา ไม่จำเป็นต้องกล่าวคาถาบูชาแต่ปากอย่างเดียว แต่ทำให้บุคคลที่เราบูชาหรือนับถือนั้นรู้สึกว่าตนมีความสำคัญ ได้รับการบำรุงสมควรแก่ฐานะ นี่ก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่ง

เมื่อภรรยาได้รับการบูชาหรือได้รับการปฏิบัติจากสามี 5 ประการนั้นแล้ว ภรรยาก็จะบูชาสามีตอบหรือตอบแทนสามีอย่างน้อย 5 ประการตามหลักสิงคาลกสูตร ได้แก่

  1. ด้วยการจัดการงานดี.
  2. ด้วยการสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดี.
  3. ด้วยการไม่ประพฤติล่วงใจผัว.
  4. ด้วยการรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้.
  5. ด้วยการขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง.

จะเห็นว่า หากผู้ที่เป็นสามีปฏิบัติต่อภรรยาหรือบูชาภรรยาด้วยดีแล้ว ภรรยาก็จะตอบแทนคุณเราตอบ จะบูชาสามีตอบ 5 ประการ ตามที่ได้กล่าวมานี้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook