บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาครู คาถาสำหรับบูชาครูผู้สอนมนต์คาถา

31 มีนาคม 2020 | คาถา
พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้า

วันทิตวา สุคะตัง นาธัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สาธุกัง นะโมพุทธายะ ทิพพะมันตรานัง ปะวักขามิ ยะถาพะลัง ปัญจะอักขะรา นิชาตา นะโมพุทธายะ วันทะติฯ

นะมัสสิตวา อิสีสิทธิ โลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะพันธะนัง สาตรา อะหังวันทามิตัง อิสีสิทธิ เวสสะฯ วันทิตวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉาหิ สัพพะกัมมา ประสิทธิเม สัพพะอันตรายัง วินัสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเมฯ

มะอะอุ อธิกะมูลัง ตรีเทวานัง มะหาศาสตรา

อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุอะสวา มะหามันตังฯ

โองการพินธุนาธัง อุปปันนังพรหมา สะหะบะดี นามังอาธิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสวา นะโมพุทธายะ วันทะนังฯ

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชัยโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตรัง สิทธิกัมมัง ภะวันตุเมฯ

คาถาบูชาครูนี้ ขึ้นต้นเกี่ยวกับการนอบน้อมบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ส่วนพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้ พระสงฆ์นั้นคือผู้ทรงจำพระธรรมนำมาปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

คาถาสำหรับการบูชาครูผู้ที่เราเรียนมนต์คาถาความรู้ด้วย แม้ครูไม่ได้อยู่ต่อหน้าเรา เราก็สามารถบูชาครูได้ ซึ่งนอกจากปฏิบัติตามคำสั่งของครูอาจารย์และสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาแล้ว เรายังกล่าวคาถาบูชาครูนี้ได้

ที่มา : http://9mahawed.blogspot.com/2014/07/blog-post_6310.html