บทความพระพุทธศาสนา

พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ สํานักสงฆ์พุทธพรแข็งแรง

7 กุมภาพันธ์ 2020 | พระเครื่อง
พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ สํานักสงฆ์พุทธพรแข็งแรง
พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ สํานักสงฆ์พุทธพรแข็งแรง

พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือพระเก้าหน้า สร้างขึ้นมาบูชา เพื่อหวังอานิสงส์แห่งการสร้างและการบูชา ในด้านโภคทรัพย์ นับเนื่องเข้าในตระกูลเศรษฐีทั้งหลาย

พระเศรษฐีนวโกฏิ หากอธิบายตามทางโลก น่าจะสื่อถึงเศรษฐีคนสำคัญในสมัยพุทธกาล 9 ท่าน ซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีที่พร้อมด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์

โภคทรัพย์ คือทรัพย์ภายนอก อันได้แก่ข้าวของ เงินทอง คฤหาสถ์ ที่ดิน รวมทั้งบริวารทั้วหลายเป็นต้น

ส่วนอริยทรัพย์นั้น ได้แก่ ทรัพย์ภายในอันประเสริฐ 7 ประการ อันได้แก่

 1. ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ เชื่ออย่างมีเหตุมีผล
 2. ศีล หมายถึง การรักษาวัตรปฏิบัติ ทั้งทางกาย วาจาและใจของตนให้เรียบร้อย
 3. หิริ หมายถึง ความละอายตอบาปกรรมทั้งหลาย
 4. โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาปกรรมทั้งหลาย
 5. พาหุสัจจะ หมายถึง ความเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีประสบการณ์มาก
 6. จาคะ หมายถึง การบริจาค การให้ทาน การช่วยเหลือผู้อื่น
 7. ปัญญา หมายถึง ความรู้รอบ รู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์

พระเศรษฐีนวโกฏิ หากจะสื่อความหมายในทางธรรม หมายถึง นวโลกุตรธรรม อันได้แก่

มรรค 4 คือ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค
ผล 4 คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล
นิพพาน 1

นี่เป็นการอธิบายของผม ซึ่งไม่ใช่ผู้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิ แต่ผมเชื่อว่า ผู้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิทั้งหลาย น่าจะสื่อเอาตามความหมายแรก คือสื่อถึงอภิมหาเศรษฐีสมัยพุทธกาล ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่

 1. ท่านธนัญชัยเศรษฐี
 2. ท่านยสเศรษฐี
 3. ท่านสุมนเศรษฐี
 4. ท่านชฏิลเศรษฐี
 5. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี
 6. ท่านเมนฑะกเศรษฐี
 7. ท่านโชติกเศรษฐี
 8. ท่านสุมังคลเศรษฐี
 9. ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา

อานิสงส์แห่งการบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

พุทธคุณ พระเศรษฐีนวโกฏิ หรืออานิสงส์แห่งการบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

 • ส่งเสริมด้านลาภผลโภคทรัพย์
 • ปกปักรักษาให้บ้านเรือนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
 • ส่งเสริมความสุขสงบเจริญรุ่งเรือง
 • ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ
 • เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไป
 • เป็นผู้มีบริวารมาก
 • เป็นยกย่องนับหน้าถือตาของคนทั้งหลาย
 • คิด ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย มีคนช่วยเหลือ
 • เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส
 • เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน

พระเศรษฐีนวโกฏิพระเกจิต่าง ๆ

พระเศรษฐีนวโกฏินั้น มีสร้างอยู่หลายพระเกจิ หลายวัด อาจจะเป็นเพราะว่าใคร ๆ ก็อยากเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้น ซี่งวัดต่าง ๆ พระเกจิอื่น ๆ ที่สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิ เท่าที่ผมทราบ มีดังนี้

 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงปู่มา ญาณวโร
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงปู่แผ้ว
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงปู่คำบุ
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อรวย
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อทองดำ
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อเพี้ยน
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อมา
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อผล
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ หลวงพ่อทรง
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดศาลาลอย
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดแค
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดหนองเรือ
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดสันติวิเวก
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดบ้านเด่น
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดเจ้าอาม
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดบางสมัคร
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดสร่างโศก
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดบรมนิวาส
 • พระเศรษฐีนวโกฏิ สํานักสงฆ์พุทธพรแข็งแรง