บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระบัวเข็ม บูชาเถิดจะเกิดผล ดลบันดาลทรัพย์สินเงินทอง

3 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คาถาบูชาพระบัวเข็ม
คาถาบูชาพระบัวเข็ม

พระบัวเข็มชาวไทยเราเชื่อว่าเป็นปางหนึ่งของพระอุปคุต หากสร้างพระอุปคุตในปางพระบัวเข็มแล้วทำการสักการบูชา เชื่อว่าจะส่งเสริมด้านลาภยศ ทำมาค้าขายขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์ ทำการเกษตรได้ผลสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล

ในส่วนของคาถาบูชาพระบัวเข็มนั้น อาจจะมีอยู่หลายบท หลายรูปแบบแล้วแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาจะแต่งพรรณาไว้ เหมือนคำบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหล่ะ ไม่ได้มีแต่ อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา เท่านั้น แต่มีอยู่มากมายหลายภาษา หลายสำนวน เพราะคุณของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประมาณ คุณของพระธรรมนั้นไม่มีประมาณ คุณของพระสงฆ์นั้น ไม่มีประมาณ พระบัวเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์หลังสมัยพุทธกาลประมาณร้อยปี ก็มีคุณประมาณไม่ได้เช่นกัน จึงคำอันเป็นคาถาบูชา คำเป็นเครื่องพรรณาบูชาพระคุณของท่านมากมาย ซึ่งโพสต์นี้ผมได้นำมาแสดงไว้ ดังนี้

คาถาบูชาพระบัวเข็ม

จิตติ จิตติ จิตตา จิตตัง มิตตะมิตติ เอหิมะมะ อุปปะคุตโต จะมะหาเถโร

นานาปาระ มิระสัมมะ นะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา มะอะอุ

มะหาเมตตา จะมะหาราชา สัพพะสะเนหา จะปูชิตา

สัพพะทุกขัง มะหาลาภัง สัพพะโกพัง วินัสสันติ ภะวันตุเม