บทความพระพุทธศาสนา

ถวายรถวออัญเชิญศพ อานิสงส์ส่งให้ดี ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

21 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
อานิสงส์
อานิสงส์

รถวออัญเชิญศพคืออะไร

รถวออัญเชิญศพ คือรถสำหรับนำโลงศพขึ้นไปตั้ง แล้วทำพิธีอัญเชิญไปสู่เมรุเผาศพหรือป่าช้า ซึ่งวัดต่าง ๆ ที่มีเมรุเผาศพจะมี แต่ทุกวันนี้นิยมใช้รถก็กันแล้ว โดยมากจะมีรถบริการประเภทนี้ หรือรถ ส.ส. ส.จ. อบต. อาศัยหาเสียงตามงานศพด้วย

เราควรถวายรถวออัญเชิญศพในโอกาสใด

เนื่องจากรถวออัญเชิญศพ หรือบางคนเรียกสวยหรูว่าราชรถก็มี จะมีเฉพาะวัดที่มีเมรุ และมีหนึ่งคันหรือสองคันเท่านั้น โดยมากก็คันเดียวแหล่ะ เพราะใช้ทีละคัน จึงไม่ค่อยมีใครได้ถวายเท่าไหร่ โดยมากทางวัดหรือกรรมการวัดซื้อไว้ แล้วให้ชาวบ้านทั้งหลายร่วมด้วยและร่วมถวายรถวออัญเชิญศพ

คำถวายรถวออัญเชิญศพ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง มะตะกะเลวะระวาหะนังระถัง, สะปะริวารัง, มะหาชะนัสสะ, ฌาปะนัฏฐานัง, วามัง กัตตะวา, วะลัญชะนัตถายะ, อิมัสฺมิง ฐาเน, นิยาเทมะ, สาธุโน ภันเต, อะยัง, มะหาชะนัสสะ, ฌะปะนัฏฐานัง, วามัง กัตตะวา, วะลัญชะนัตถายะ, มะตะกะเลวะระวาหะนัสสะ, ระถัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายรถอันเชิญศพ, พร้อมกับของบริวารเหล่านี้, ไว้ ณ สถานที่นี้, เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป, ได้อาศัยใช้เวียนเมรุ, ขออานิสงส์แห่งการถวายรถอันเชิญศพ, เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป, ได้อาศัยใช้เวียนเมรุนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายรถวออัญเชิญศพ

อานิสงส์ของการถวายรถวออัญเชิญศพ การทำบุญทุกอย่างนั้นมีผลมีอานิสงส์อย่างแน่นอน แต่ว่าจะเกิดขึ้นแบบไหน เมื่อไหร่เท่านั้นเอง ขึ้นอยู่กับอัตภาพ ภพภูมิของคนผู้ทำด้วย สำหรับอานิสงส์ของการถวายรถวออัญเชิญศพนั้น เชื่อว่า

  • แก้โรคกรรมให้เบาบางลง
  • ทำให้อายุยืนยาว
  • เป็นผู้มีโรคน้อย หากมีก็หายง่าย
  • เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส่ จิตใจเบิกบาน
  • ทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย คิดทำอะไรก็สมประสงค์ มีคนช่วยเหลือ อย่างที่เขาว่ามีราชรถมาเกย
  • ละโลกนี้ไปแล้ว หากมีใจผ่องใสมีสุคติเป็นที่หวัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง