บทความพระพุทธศาสนา

ถวายที่ดินสร้างวัด อานิสงส์ไม่ขัดสนที่อยู่อาศัย ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

8 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
ผู้หญิงยืนมอง
ถวายที่ดินสร้างวัด อานิสงส์ไม่ขัดสนที่อยู่อาศัย ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

เนื่องจากว่าพระสงฆ์ในทุกวันนี้ต้องมีวัดเป็นอยู่หลักแหล่ง และวัดก็ต้องตั้งบนผืนแผ่นดิน จึงต้องมีผู้ถวายที่ดินสำหรับสร้างวัด พระจึงจะมีวัดอยู่ได้ ส่วนการถวายที่ดินนั้นมีกฎกติกาอย่างไร ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งนี้ต้องไปศึกษาอีกที แต่ถ้าท่านมีที่เป็นเป็นของตนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำที่นั้นให้เป็นวัด

เราควรถวายที่ดินสร้างวัดในโอกาสใด

 • ถวายที่สำหรับสร้างวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา
 • ถวายที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่เผยแผ่ศาสนาบำรุงศรัทธาของสาธุชน
 • ถวายที่สร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล
 • ถวายที่สร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป
 • ถวายที่สร้างวัดเพื่อเป็นการทำบุญหวังอานิสงส์ผลบุญ

คำถวายที่ดินสร้างวัด / คำถวายสถานที่สำหรับสร้างวัด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง เอตัง เขตตะวัตถุง, สะปะริวารัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, อาวาสะกะระณัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, อาคะตานาคะตัสสะ, อาวาสะกะระณัตถายะ, เขตตะวัตถุสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายพื้นที่นี้, พร้อมกับของบริวาร, แก่สงฆ์, เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัด, สำหรับพระภิกษุสงฆ์, ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔, ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา,
ขออานิสงส์แห่งการถวายพื้นที่, เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัด, สำหรับพระภิกษุสงฆ์, ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔, ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ.

อานิสงส์ของการถวายที่ดินสร้างวัด

อานิสงส์ของการถวายที่สร้างวัดนั้นมีมาก พรรณาไม่หมดสิ้น และเนื่องจากมีอานิสงส์มากเช่นนี้ ตำราแต่ละเล่มนักปราชญ์แต่ละท่านจึงอาจจะพรรณาไม่เหมือนกัน แต่สรุปได้ว่าบุญมีกำลังมากและส่งผลในทางที่ดีที่น่าพอใจ แม้ปรารถนาเป็นกษัติริย์ก็ย่อมได้ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ย่อมสำเร็จแต่ก็ต้องมีบุญอื่นหนุนด้วยนะครับ ตามเหตุที่ควรได้ บางท่านพรรณาอานิสงส์ของการถวายที่ดินสร้างวัดไว้ดังนี้

 • จักได้เกิดในถิ่นที่เรียกว่าปฎิรูปเทส คือเหมาะแก่การทำความดี เหมาะแก่สร้างบุญบารมี เหมาะแก่การเรียนรู้ เหมาะแก่การใช้ชีวิตให้เป็นสุขที่ดีที่สุดตามอัตภาพนั้น ๆ เช่น เกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในสถานที่ดี มีอาชีพดี มีพ่อแม่ดี มีครูดี มีนายกดี มีรัฐบาลดี มีผู้ปกครองที่ดี
 • ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่ไม่ตกต่ำ สอดคล้องกับข้อแรกนะครับ
 • อยู่ที่ไหนก็มีความสุข มีแต่คนต้อนรับ มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
 • แม้ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศล ก็สำเร็จได้โดยง่าย นี่คือกำลังแห่งบุญ ที่คอยช่วยหนุน
 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี มีรูปกายที่สวยงาม มีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ สมบูรณ์บริบูรณ์
 • หากได้เกิดเป็นเทวดาก็มีศักดิ์ใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง คืออะไร ๆ ที่เป็นความสุขของเทวดานั้น คุณมีสิทธิ์ได้มีได้เป็น
 • เป็นผู้มีความสง่างาม เป็นที่เคารพนับของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอีกด้วย
 • มีพร้อมด้วยสุขทั้งมวล หากศึกษาธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมก็เข้าใจง่าย บรรลุธรรมได้เร็ว
 • หากชาติต่อไปได้เกิดในมนุษย์ มีสิทธิ์อธิษฐานเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน เป็นใหญ่เป็นโต มีคฤหาสถ์รองรับ ไม่เป็นคนร่อนเร่พเนจร ไม่เป็นคนยากไร้
 • ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรบนโลกนี้ บนแผ่นดินโลกนี้ ก็ไม่อดอยาก เพราะปลูกก็เจริญงอกงามตามความประสงค์
 • เป็นกุศลใหญ่หนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรมไม่ดีในอดีตให้เบาบางลง หรือทำให้ส่งผลใช้
 • ทำให้ไม่เป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงเกี่ยวกับที่ดิน

อานิสงส์เหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งไกลตัว เป็นสิ่งที่หวังได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นภพนี้หรือภพหน้า หรือภพไหน ๆ เท่านั้นเอง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง