ประวัติ หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดอิสระธรรม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

วัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่

ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร นามเดิมท่านชื่อว่า สีลา นามสกุล กรมแสนพิมพ์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๒๙ ณ บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยท่านเป็นบุตรคนโต บิดาท่านชื่อ นายจันทรชมภู กรมแสนพิมพ์ มารดาท่านชื่อ นางบัวทอง กรมแสนพิมพ

การอุปสมบท

ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยมีพระครูหลักคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ครั้นบวชแล้วก็ได้ออกแสวงหาที่สงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม ไปตามป่าเขาลำเนาไพร และได้เดินธุดงค์ไปพบหลวงปู่เกิง อธิมุตฺตโก ซึ่งมีพรรษาแก่กว่า และได้เป็นสหธรรมมิก อยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกัน ครั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลวงปู่เกิง อธิมุตฺตโก ได้ชักชวนไปอยู่ศึกษาธรรม ข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เสนาสนะป่าบ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านทั้งสองก็บังเกิดความเลื่อมใส จึงได้ติดตามหลวงปู่มั่น ไปอยู่บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมด้วย

ญัตติเป็นพระธรรมยุต

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุตเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั่งเป็นประธานสงฆ์ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เมื่อครั้งที่เป็น พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังจากที่ญัตติแล้ว ท่านก็ได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต ณ เสนาสนะป่าบ้านสามผงนั่นเอง รวมทั้งได้ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมนั้น คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเอง หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ท่านได้มาตั้งวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสำนักอบรมกรรมฐาน สอนศีลธรรมแก่ญาติโยม ให้รู้จักธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผี ให้หันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแทน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิต นับว่าองค์ท่านได้เสียสละ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

การมรณภาพ

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ สิริรวมอายุได้ ๘๑ ปี พรรษา ๔๑ พรรษา

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กรอปด้วยศีลและธรรม มีศีลาจริยวัตรที่งดงาม ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จึงสมควรที่เราท่านทั้งหลายควรจะดำเนินตามแบบอย่างที่ท่านพานำดำเนินมา

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง