บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของเหรียญพระเจ้าสิบชาติ คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ

27 สิงหาคม 2021 | พระเครื่อง
ความหมายของเหรียญพระเจ้าสิบชาติ
ความหมายของเหรียญพระเจ้าสิบชาติ

ความหมายของเหรียญพระเจ้าสิบชาติ

พระเครื่องพระเจ้าสิบชาติ คือพระเครื่องที่มีองค์พระ 10 องค์อยู่ในพิมพ์เดียวกัน เท่าที่เห็นมีแบบเหรียญพระเจ้าสิบชาติมีองค์พระซ้อนกันอยู่ ห้าองค์ประทับยืน ห้าองค์ประทับนั่ง พระเจ้าสิบชาติแบบงบน้ำอ้อย และพระเจ้าสิบชาติแบบแผง

พระเจ้าสิบชาติในที่นี้ หมายถึง ทศชาติชาดกหรือมหานิบาตชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญพระบารมีใน 10 พระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาดกพระเจ้าสิบชาติทั้ง 10 เรื่อง เพื่อให้จำง่าย โบราณาจารย์นิยมให้ท่องพยางค์แรกของแต่ละชาติ คือ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว เรียกว่า คาถาหัวใจทศชาติ หรือ คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ

พระเจ้าสิบชาติ หรือ ทศชาติชาดก

  1. พระเตมีย์ (เต) ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี หมายถึง การออกบวช
  2. พระมหาชนก (ชะ) ทรงบำเพ็ญวิริยบารมี
  3. สุวรรณสาม (สุ) ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี
  4. พระเนมิราช (เน) ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี
  5. มโหสถบัณฑิต (มะ) ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี
  6. พระภูริทัต (ภู) ทรงบำเพ็ญศีลบารมี
  7. พระจันทกุมาร (จะ) ทรงบำเพ็ญขันติบารมี
  8. พระมหานารทกัสสปะ (นา) ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี
  9. วิธุรบัณฑิต (วิ) ทรงบำเพ็ญสัจบารมี
  10. พระเวสสันดร (เว) ทรงบำเพ็ญทานบารมี สำหรับพระชาติสุดท้าย เป็นพระชาติที่สำคัญ และบำเพ็ญพระบารมีอันยิ่งใหญ่ คือ เวสสันดรชาดก หรือเรื่องพระเวสสันดร

คาถาบูชาพระเครื่อง พระเจ้าสิบชาติ

สำหรับบูชาเหรียญพระเจ้าสิบชาติ หรือพระงบน้ำอ้อยพระเจ้าสิบชาติ พระเครื่องพระเจ้าสิบชาติ

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

ตามด้วย

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม

พุทธคุณพระเจ้าสิบชาติ

สำหรับพุทธคุณของเหรียญพระเจ้าสิบชาติ หรือพระเครื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าสิบชาติ หากดูตามความหมายขององค์พระและพระคาถาสำหรับบูชาแล้ว มีพุทธคุณส่งเสริมบารมี หนุนดวงชะตาให้ดีขึ้น เป็นการดึงบุญบารมีที่ตนเองเคยบำเพ็ญมาในอดีตให้มาช่วยหนุนส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้น ว่าไปแล้วพุทธคุณครอบจักรวาลตามแต่อธิษฐานบูชา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง