บทความพระพุทธศาสนา

พระผงของขวัญวัดปากน้ำ เป็นพระพุทธปางอะไร ?

27 กรกฎาคม 2021 | พระเครื่อง
พระผงของขวัญวัดปากน้ำ เป็นพระพุทธปางอะไร ?
พระผงของขวัญวัดปากน้ำ เป็นพระพุทธปางอะไร ?

พระผงของขวัญวัดปากน้ำ เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระผงของขวัญรุ่นที่ 1-3 ซึ่งถือว่าเป็นพระผงของขวัญที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้สร้างและอธิษฐานจิตไว้

พระผงของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นที่ 1-3 และรุ่นอื่น ๆ ที่สร้างโดยวัดปากน้ำจะมีพุทธลักษณ์ที่คล้ายกัน คือเป็นพระพุทธ ประทับนั่งสมาธิราบบนบัว ยกพระหัตถ์ข้างขวาขึ้นเสมอพระอุระ มีซุ้มเรือนแก้วยอดแหลม ด้วยพุทธลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ฉพาะของพระผงของขวัญวัดปากน้ำนี้ จึงถือว่าเป็นจุดเด่นของพระผงวัดปากน้ำ ซึ่งหลายท่านเรียกพระพิมพ์นี้ตามลักษณะที่เห็นว่า “พระผงโอเค” แต่โดยความเป็นจริงแล้ว พระผงของขวัญวัดปากน้ำเรียกว่าปางอะไร

พระผงของขวัญวัดปากน้ำ เป็นพระพุทธปางอะไร ?

เว็บไซต์ dhammakaya.net ได้ให้ ข้อมูลเบื้องต้น พระผงวัดปากน้ำ (พระของขวัญ) ดังนี้

  • พระของขวัญวัดปากน้ำ เป็นพระผง ขนาดเล็ก ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้สร้างขึ้น มีทั้งหมด 3 รุ่น ด้วยกัน คือ รุ่น 1 รุ่น 2 และ รุ่น 3
  • พระของขวัญแต่ละรุ่นดังกล่าวนี้ หลวงปู่กระทำให้สำเร็จขึ้นมาด้วยวิธีเจริญสมาธิภาวนา ตามหลักวิชาธรรมกาย
  • ขนาดองค์พระโดยประมาณ กว้าง 1.4 เซตติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร หนา 4 – 6 มิลลิเมตร
  • พุทธลักษณะ เป็นพระนั่งสมาธิราบ ปางปฐมเทศนา องค์พระนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดแหลม ด้านหลังองค์พระเป็นอักขระขอม อ่านว่า “ธรรมขันธ์”
  • ส่วนผสมมีหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นดอกมะลิแห้งที่บดละเอียดแล้ว, เส้นเกศาของหลวงปู่ และผงวิเศษที่หลวงปู่ทำขึ้นอีกส่วนหนึ่ง
  • นอกจากนี้ ยังมีส่วนผสมอื่น ๆ อีกตามส่วน โดยได้นำเอาส่วนผสมดังกล่าว มาโขลกตำจนละเอียดเข้ากันดีแล้วจึงได้นำมาพิมพ์ (พระของขวัญ รุ่น 2 และรุ่น 3 ก็ใช้กรรมวิธีเดียวกัน)
ปางแสดงปฐมเทศนา
ปางแสดงปฐมเทศนา
ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร

ฉะนั้น พระผงของขวัญวัดปากน้ำ จึงเป็นพระพุทธปางปฐมเทศนา จากภาพประกอบด้านบน เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ บางแห่งสร้างเป็นพระอิริยาบถนั่งห้อยพระบาทก็มี พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม เป็นเครื่องหมายแห่งพระธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบพระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวาก็มี หรือพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นถือชายจีวรก็มี

ความเป็นมาแห่งพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาแก่เหล่าปัญจวัคคีย์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า สูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไป เปรียบประดุจธรรมราชรถ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะใช้บรรทุกเวไนยสัตว์ทั้งหลายออกจากห้วงวัฏสงสาร 

โดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นสารถี ส่วนประกอบสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้รถแล่นไปสู่ที่หมายก็คือ ล้อรถ หรือที่เรียกว่า “จักร” นั่นเอง ดังนั้น ล้อแห่งธรรมราชรถจึงได้ชื่อว่า “จักรธรรม” หรือ “ธรรมจักร”

ตามธรรมดา “ล้อ” หรือ “จักร” ย่อมประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือดุม กำ และ กง 
ส่วน “จักรธรรม” นี้  ทรงอุปมาเปรียบ โพธิปักขิยธรรมเป็นดุม – ปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นกำ – อริยสัจ ๔ เป็นกง

ด้วยเหตุนี้ โบราณาจารย์จึงสร้างเป็นพระพุทธรูป ยกพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม อันเป็นเครื่องหมายแห่งพระธรรมจักรนั่นเอง

หมายเหตุ : เว็บไซต์บางแห่งเรียกพระผงของขวัญวัดปากน้ำนี้ว่าเป็นพระพุทธปางประทานพร

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลเบื้องต้น พระผงวัดปากน้ำ (พระของขวัญ)

ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร

ปางแสดงปฐมเทศนา

สาระธรรม จาก ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร – สูตรของการหมุนกงล้อธรรม ที่ทรงแสดงเพียงครั้งเดียว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง