บทความพระพุทธศาสนา

ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสาร อานิสงส์ มีความมั่นคง ใคร ๆ ฟ้องร้องไม่ได้

10 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประจำสำนักเรียนในวัด

ที่หน่วยงานย่อมมีเอกสารที่สำคัญประจำหน่วยงานนั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ การจัดเก็บเอกสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเก็บให้ดี การใช้ตู้เหล็กเก็บเอกสารจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในทุกวันนี้ เพราะว่าตู้เหล็กเก็บเอกสารนอกจากป้องกันการโจรกรรมแล้วยังป้องกันหนูแมลงอีกด้วย บางตู้เหล็กเก็บเอกสารสามารถกันไฟกันน้ำท่วมได้อีกต่างหาก

เราถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารในโอกาสใด

 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารแก่วัดที่สร้างใหม่ หรือวัดที่ยังขาดแคลนตู้เหล็กเก็บเอกสาร
 • ถวายแก่พระที่ทำหน้าที่บริหาร เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอเป็นต้น
 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารเนื่องในวันเกิด
 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารเป็นที่ระลึกครบรอบการต่อตั้งบริษัท หรือสำนักงาน
 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารไว้ประจำสำนักงานของวัด
 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารไว้ประจำสำนักเรียนในวัด
 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไป
 • ถวายตู้เหล็กเก็บเอกสารเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายตู้เอกสาร แก้เคราะห์กรรมการโดนโกง การถูกเอารัดเอาเปรียบ แก้ดวงตก

คำถวายตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง อะโยมะยะมัญุชุสัง สะปะริวารัง สาระปัณณานัง ปะฏิสามะนัตถายะ อิมิสฺมิงฐาเน นิยาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง สาระปัณณานัง ปะฏิสามะนัตถายะ อะโยมะยะมัญชุสายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายตู้เหล็กพร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ ณ สถานที่นี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องเก็บรักษาเอกสาร ขออานิสงส์แห่งการถวายตู้เหล็ก เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องเก็บรักษาเอกสารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

อานิสงส์ของการถวายตู้เหล็กใส่เอกสาร

อานิสงส์ต่าง ๆ นี้ผมเป็นคนเขียนเอง ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็ไม่ขัดกับสิ่งที่จะเป็นจริงได้ เรื่องของบุญบาป เรื่องของการกระทำ ผลของการกระทำถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีก็ก็ตาม การกระทำก็มีผลเสมอ ทำบุญเป็นบุญ ทำบาปเป็นบาปเสมอ ขอให้ทุกท่านที่ถวายตู้เหล็กใส่เอกสาร หรือตู้อะไรก็แล้วแต่ที่ใส่เอกสารขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญ อย่างเช่น

 • เป็นผู้มีฐานะมั่นคง ทั้งด้านการเงิน งาน อาชีพ ชีวิต ครอบครัว
 • ขอให้ใคร ๆ อย่าได้เบียดเบียนฟ้องร้องได้
 • ขอให้เป็นผู้มีปัญญารักษาตัวได้
 • ขอให้เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นที่พึงพิงของคนอื่นได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง