บทความพระพุทธศาสนา

คุณเป็นคนยุคไหน ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับยุคของคุณที่เข้าใจง่ายที่สุด

8 กรกฎาคม 2021 | นานาสาระ
คุณเป็นคนยุคไหน ผมเป็นคนทุกยุค ทุกสมัยที่มีชีวิตอยู่
คุณเป็นคนยุคไหน ผมเป็นคนทุกยุค ทุกสมัยที่มีชีวิตอยู่

ยุคที่ผมจะพูดถึงนี้ หมายถึงทศวรรษ (อังกฤษ: decade) คือรอบ 10 ปี เป็นการอ้างถึงช่วง 10 ปีช่วงใดช่วงหนึ่ง ปกติแล้วจะใช้กับคริสต์ศักราช เช่น ช่วง ค.ศ. 1970–1979 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1970 และเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า เมื่อเอ่ยถึงทศวรรษย่อมหมายถึงทศวรรษของคริสต์ศักราช แต่จะใช้กับพุทธศักราชก็ได้ โดยเรียกว่า “พุทธทศวรรษ” ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรม ไม่เกี่ยวกับอนาล็อกหรือดิจิตอล ไม่เกี่ยวแฟชั่น ไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมใด ๆ แต่เกี่ยวกับช่วงเวลาอย่างเดียว

แบ่งยุคหรือทศวรรษอย่างไร

ทศวรรษ คือรอบ 10 ปี เป็นการอ้างถึงช่วง 10 ปี เป็นช่วง ๆ ไป เช่น ช่วง ค.ศ. 1970–1979 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1970 คือ นับช่วงรอบ 10 ปี ตามเลขหลักสิบพอเปลี่ยนเลขหลักสิบก็ถือว่าเปลี่ยนยุคตามทศวรรษ ฉะนั้น การนับยุคตามทศวรรษจึงเป็นไปตามภาพที่ผมนำมาประกอบบทความ ได้แก่

ช่วง ค.ศ. 1970–1979 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1970 หรือยุค 70

ช่วง ค.ศ. 1980–1989 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1980 หรือ ยุค 80

ช่วง ค.ศ. 1990–1999 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1990 หรือ ยุค 90

ช่วง ค.ศ. 2000–2009 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 2000 หรือยุค 2000

ช่วง ค.ศ. 2010–2019 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 2010 หรือยุค 2010

ช่วง ค.ศ. 2020–2029 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 2020 หรือยุค 2020

คุณเป็นคนยุคไหน

คำถามนี้ ตอบได้หลายยุค เพราะคนเราเป็นคนตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย ฉะนั้น ชีวิตของคน ๆ หนึ่งจึงอยู่ได้หลายยุค เป็นคนได้หลายยุค ควรจะถามแยกออกไปว่า คุณเกิดในยุคไหน ? เป็นเด็กยุคไหน ? เป็นวัยรุ่นยุคไหน ? ยุค 90 คุณใช้ชีวิตที่ไหน ? ยุค 2020 ชีวิตคุณเป็นอย่างไร ? อย่างนี้เป็นต้น

การที่จะตอบว่าคุณเกิดในยุคไหน เป็นเด็กยุคไหน เป็นวัยรุ่นยุคไหน ขึ้นอยู่กับช่วงชีวิตนั้น ๆ ของคุณอยู่ในช่วงยุคทศวรรษที่เท่าไหร่ เช่น คุณเกิดช่วง ค.ศ. 1970–1979 เรียกว่า คุณเกิดในคริสต์ทศวรรษ 1970 หรือยุค 70 คุณเป็นวัยรุ่นช่วง ค.ศ. 1990–1999 เรียกว่าคุณเป็นวัยรุ่นคริสต์ทศวรรษ 1990 หรือ หรือวัยรุ่นยุค 90 ช่วงชีวิตของคนหนึ่ง ๆ อาจมีได้หลายยุค

บางคนบอกว่า หากคุณเกิดช่วง ค.ศ. 1970–1979 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1970 เรียกว่าได้ว่าคุณเป็นเด็กยุค 80 แบบนี้ก็ถูก เพราะยุค 80 เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเด็กกับวัยรุ่นของคุณ หรือจะเรียกว่าเด็กยุค 70-80 ก็ไม่ผิด เป็นวัยรุ่นยุค 80-90

แต่ถ้าถามว่า เกิดช่วง ค.ศ. 1970–1979 เรียกว่าเกิดในยุคไหน ก็ต้องเรียกว่าเกิดยุค 1970 หรือเรียกสั้น ๆ ว่ายุค 70 ตามการนับทศวรรษ เพราะคุณเกิดมาแล้วก็เป็นคนทันที ไม่ใช่รอ 5 ปี 10 ปีผ่านไปจึงค่อยเป็นคน

บางคนบอกว่าคุณต้องผ่านการใช้ชีวิตมาก่อน จึงเรียกว่ายุค ชีวิตถูกใช้ตั้งแต่วันเกิดครับ และถูกใช้เรื่อยมาจนวันไม่มีชีวิตคือวันตาย

บางคนบอกว่าต้อง 10 ขวบขึ้นให้ทันประสีประสาก่อนจึงนับยุค คือยุคที่เราพูดถึงนี้คือทศวรรษ หรือรอบ 10 ปี ตามปีคริสต์ศักราช ไม่ใช่ช่วง10 ปีของการเกิดของคนนั้น ๆ

บางคนบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรม เปลี่ยนแฟชั่นจากแบบหนึ่งไปสู่แบบหนึ่ง จึงเรียกว่าเปลี่ยนยุค คุณอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนยุคแฟชั่นได้ ยุคเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนยุคตามทศวรรษ

ถ้ามีคนหนึ่งเกิดในปี ค.ศ. 1965 เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1994 ก็ควรจะบอกว่าเขาเกิดในยุค(ทศวรรษ) 1960 เรียกสั้น ๆ ว่า ยุค 60 เขามีชีวิต (เป็นคน) อยู่ในระหว่างยุค (ทศวรรษ) 1960-1990 เรียกสั้น ๆ ว่าอยู่ในยุค 60-90

หมายเหตุ การนับคริสต์ทศวรรษ ใน wikipedia มีการเริ่มนับคริสต์ทศวรรษ 0 ไม่ได้ริ่มที่คริสต์ทศวรรษ 1 เช่น

ช่วง ปี ค.ศ. 1- ปี ค.ศ. 9 เป็น คริสต์ทศวรรษ 0 หรือเรียกว่าก่อนคริสต์ทศวรรษ 1

ช่วง ปี ค.ศ. 10- ปี ค.ศ. 19 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1

อ้างอิง คริสต์ทศวรรษ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง