บทความพระพุทธศาสนา

ถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ อานิสงส์นี้ดีจริง เป็นที่พึ่งพิงของผู้คน

7 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้
โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

ประโยชน์ของการถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

 • ให้พระภิกษุสามเณรได้นั่งฉันภัตตาหาร (บางวัด บางเวลา อาจจะต้องโต๊ะ เช่น พระภิกษุอาพาธ โยมมาทำบุญถวายภัตตาหารเพล เป็นต้น)
 • ใช้ในการประกอบพิธีการทำบุญ เช่น เมื่อมีอุบาสกอุบาสิกาทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร
 • ไว้ต้อนรับญาติโยมทั่วไป เมื่อกิจกรรมภายในวัด
 • เป็นสาธารณะประโยชน์ให้ชาวบ้านมายืมเพื่อนำไปใช้ในการจัดงาน เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ
 • ใช้ในการจัดกรรมภายในวัด เช่น งานประชุม งานกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น

เราควรถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้แก่วัดในโอกาสใด

 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ แก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ แก่วัดที่ขาดแคลน
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ ในเวลาที่วัดมีกิจกรรมต้องใช้งาน เช่น งานปริวาสกรรม งานประชุม เป็นต้น
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญของตนหรือในหน่วยงานของตนเอง
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ แก่พระภิกษุอาพาธ
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ แก่พระภิกษุสามเณรที่เรียนหนังสือ บาลี นักธรรมเป็นต้น ซึ่งนอกจากท่านจะได้ใช้เป็นโต๊ะอาหารแล้ว ยังใช้เป็นโต๊ะสำหรับนั่งอ่าน เขียน เรียนหนังสือด้วย
 • ถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ เสริมชะตา ชำระหนี้สงฆ์
โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้
โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

คำถวาย โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้ แก่วัด

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง มะหาทีฆะปีฐะกัง สะโกจฉัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ มะหาทีฆะปีฐะกัสสะ สะโกจฉัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายโต๊ะอาหารพร้อมกับเก้าอี้ชุดนี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงส์แห่งการถวายโต๊ะอาหารพร้อมกับเก้าอี้ชุดนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

การกระทำทุกอย่างนั้นมีผลอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่ถวายโต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้นั้น ผมขออธิษฐานให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญต่างปรารถนา และผมขออวยพรให้ทุกท่านจงได้ประสบแต่สิ่งดี อย่างเช่น

 • ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย
 • อยู่ที่ไหนขอให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู ไปที่ไหนขอให้มีคนต้อนรับ หรือจัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้
 • ขอให้มีชื่อเสียงอันดีงาม คนยกย่องสรรเสริญ
 • อยู่ที่ไหนก็ไม่มีอด อย่าได้รู้จักความหิว คำว่าไม่มีอย่าได้มี
 • เป็นที่พึ่งพิงของญาติมิตร หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป
 • เมื่อละจากโลกนี้แล้วขอให้มีสุคติเป็นที่ตั้ง มีวิมานอันเป็นทิพย์
โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้
โต๊ะอาหารพร้อมทั้งเก้าอี้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง