บทความพระพุทธศาสนา

ถวายรองเท้า อานิสงส์ใหญ่ ได้รับความสะดวกสบาย

21 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน
ถวายรองเท้าพระ
ถวายรองเท้าพระ

รองเท้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เป็นดั่งยานพาหนะในการนำไปสู่ที่หมายปลายทางได้ ถ้าไม่ได้รองเท้าคงไม่ไดีรับความสะดวกสบาย อาจจะเป็นเรื่องยากลำบากในการที่จะไปสู่เป้าหมายปลายทางได้ รองเท้าป้องกันหนาม หินที่แหลมคมที่จะมาทิ่มเท้า ป้องการความหนาวร้อนอันเกิดจากฤดูกาล ป้องกันสัมผัสที่แข็งกระด้างจากพื้นถนน การถวายรองเท้า การใช้รองเท้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่น้อย

การเลือกรองเท้าสำหรับถวายพระ

 • ขนาด ไม่ควรขนาดใหญ่จนเกินไป ควรใส่ได้พอดีกับเท้า ถ้าเป็นไปได้ควรกราบเรียนถามท่านก่อนซื้อถวาย
 • ความหนา ไม่ควรถวายรองเท้าที่หนาจนเกินไป สูงเกินไป จนมองดูไม่สวยงาม อีกทั้งอาจจะทำให้ผิดพระวินัยด้วย
 • สี ตามพระวินัยระบุสีรองเท้าต้องห้ามดังนี้ รองเท้าสีเขียวล้วน รองเท้าสีเหลืองล้วนรองเท้าสีแดงล้วน รองเท้าสีบานเย็นล้วน รองเท้าสีดำล้วน รองเท้าสีแสดล้วน รองเท้าสีชมพูล้วน เท่าที่ทราบพระวินัยไม่ได้ระบุสีที่อนุญาต แต่ควรเป็นรองเท้าสีประมาณว่า สีน้ำตาล สีเหลืองปนน้ำตาล สีเหลืองหม่น สีน้ำตาลไหม้ สีช็อกโกแล็ต ส่วนรองเท้าลายต่าง ๆ เช่น ลายการ์ตูน ลายรูปสัตว์ต่าง ๆ ก็ไม่ควร
 • คุณภาพ ควรเลือกคุณภาพดี ใช้ทน ใช้ได้นาน นุ่มเท้า ไม่กัดเท้า
 • ตามสถานที่ผู้ใช้ เลือกรองเท้าถวายพระ อาจจะต้องคำนึงถึงสถานที่ของพระผู้ใช้ด้วย ถ้าพระที่อยู่ต่างจังหวัด ท่านอาจจะเดินทางบ่อย ล้างเท้าบ่อย อาจจะเลือกรองเท้าพลาสติกที่ทนน้ำทนฝน แต่ถ้าถวายพระในเมืองก็อาจจะเป็นแบบหนึ่ง
 • ตามอายุผู้ใช้ ถ้าถวายพระอาวุโส หรือพระผู้เฒ่า อาจจะเน้นนุ่ม สวมใส่สบาย เดินไม่ติดขัด

เราควรถวายรองเท้าในโอกาสใด

 • ถวายรองเท้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แต่ควรเป็นรองเท้าที่กันน้ำกันฝนได้
 • ในช่วงที่ทางวัดจัดให้มีงานเดินธุดงค์ หรือในช่วงที่พระท่านต้องเดินทางเดินธุดงค์เป็นต้น
 • ในช่วงที่ท่านต้องเดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศหรือในต่างถิ่น
 • ถวายรองเท้าทำบุญเพื่ออธิษฐานถึงเนื้อคู่
 • ถวายรองเท้าเมื่อเรามีความรู้สึกว่าดวงเราตกต่ำ ขาดการอุ้มชูอุปถัมภ์จากคนอื่น

คำถวายรองเท้าพระ

อิมานิ มะยัง ภันเต อุปาหะนา สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมานิ อุปาหะนา สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายรองเท้า พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับรองเท้า พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

ถวายรองเท้าพระ
ถวายรองเท้าพระ

อานิสงส์ของการถวายรองเท้า

รองเท้าถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้น เป็นดั่งยานพาหนะอย่างหนึ่งที่สามารถพาผู้สวมใส่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และปลอดภัยจากหนามหรือของมีคมที่อาจทำอันตรายฝ่าเท้า ฉะนั้นการถวายรองเท้าจึงชื่อว่าเป็นการให้ยานพาหนะเช่นกัน ดังเรื่องราวของผู้มีบุญในกาลก่อน คือพระปานธิทายกเถระ ผู้ถวายรองเท้าอย่างดีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ

ในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี ท่านบังเกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลหนึ่ง วันหนึ่ง ท่านสวมรองเท้าอย่างดีเดินออกไปนอกบ้าน เห็นพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าก็เกิดจิตเลื่อมใส และมองเห็นว่าทรงกำลังลำบากพระวรกายในขณะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า จึงรีบถอดรองเท้าแล้วนำไปวางไว้ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์ เพื่อเป็นการฉลองศรัทธา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองเท้ามาสวมใส่ จากนั้นตรัสอานิสงส์การถวายรองเท้าว่า

“ผู้ใดเลื่อมใสถวายรองเท้าแก่เราด้วยมือทั้งสองของตน ผู้นั้นจะเข้าถึงความสุข และจะได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ ครั้งเขาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง และจะได้เป็นพระราชาในโลกมนุษย์นานจนคณานับมิได้” หลังได้รับพุทธพยากรณ์แล้วท่านก็ตั้งใจสั่งสมบุญต่าง ๆ เรื่อยมาด้วยความปลื้มปีติในบุญ จนเมื่อละจากภพนั้นไปแล้วเพียงผลบุญจากการถวายรองเท้านี้ ท่านได้บังเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้น ไม่ต้องไป
ทุคติภูมิเลย นอกจากนี้ ระหว่างที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ยังได้อานิสงส์อื่น ๆ อีกมากมายได้แก่
๑. เป็นผู้มีปัญญามาก
๒. ได้ยานพาหนะวิเศษที่เหมือนกับยานพาหนะทิพย์ของเทวดา
๓. มีปราสาท วอ ช้างพาหนะ ที่ตกแต่งประดับประดาวิจิตรสวยงามมาก อีกทั้งมีรถเทียมม้าอาชาไนยเกิดขึ้นกับท่านตลอด

จนมาในชาติสุดท้าย เมื่อจะออกบวชก็ออกบวชโดยมีรถเป็นพาหนะเดินทาง ทำให้การเดินทางไปบวชเป็นไปอย่างสะดวกสบายขณะกำลังปลงผม ท่านทำใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วย พอปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที

พาหนะนำไปสู่ที่หมายรองเท้าจัดว่าเป็นยานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุที่ทำให้การเดินทางสะดวกราบรื่นปลอดภัย ดังนั้นการให้รองเท้าก็ชื่อว่าให้ยานสำหรับรองเท้าที่จะนำไปถวายแด่เนื้อนาบุญควรเลือกดูให้เหมาะสมกับพระ และจะต้องถูกสุขลักษณะด้วย เพราะจะเกิดประโยชน์มากในการใช้สอย และเกิดบุญมากมายแก่ผู้ถวายจะส่งผลให้มีสุขภาพเท้าที่ดีและมีลักษณะเท้าที่งดงามอีกด้วย

อานิสงส์หลักของการให้ยานพาหนะย่อมทำให้มีพาหนะเดินทางดังใจปรารถนาจะไปทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ก็สะดวกราบรื่นปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขในการเดินทาง บุญจากการให้ยานพาหนะนี้ยังทำให้การเดินทางในวัฏสงสารสะดวกราบรื่นปลอดภัยจนกว่าจะถึงพระนิพพานอันเป็นที่หมายปลายทางของพวกเราและมวลมนุษยชาติอีกด้วย

อันที่จริง อานิสงส์ของการถวายรองเท้านั้นมีมาก ปรากฎในตำราหลายที่ ซึ่งท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จาก มหากปิชาดก และ สังขชาดก

ส่วนของอานิสงส์การถวายรองเท้า นำมาจาก : https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5064

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง