บทความพระพุทธศาสนา

คน(สัตว์)ตายแล้วเกิดทันที แต่คนก็เลือกที่จะเชื่อว่าคนตายกลายเป็นผีเสียก่อนมาหลอก

5 มิถุนายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
คนตายแล้ว....เกิดทันที
คนตายแล้ว….เกิดทันที

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อและเข้าใจว่า คนหรือสัตว์ที่ตายแล้วเกิดเป็นผีหรือเป็นวิญญาณวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุ 3 – 7-49 วัน แต่แท้จริงแล้วคนและสัตว์ทุกประเภทตายแล้วเกิดทันที ไม่มีที่พักรอสำหรับวิญญาณ ไม่มีภพแอบซ่อนอยู่

มีคนเห็นวิญญาณคนตาย

บางคนอาจจะแย้งว่าเคยเห็นผี เคยเห็นวิญญาณคนตาย ถ้าคุณเห็นจริง สิ่งที่คุณเห็นนั้นถือว่าเขาได้เกิดแล้ว เขาอาจจะเกิดเป็นเทวดา เปรต อสุรกาย แล้วมาให้คุณเห็นด้วยความประสงค์บางอย่าง หรือด้วยความผูกพันที่มีต่อกัน แต่เราเห็นกลับเข้าใจว่าเป็นผีหรือวิญญาณไปเสีย (ถวายสมัยใหม่อาจจะบอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้) แต่หากคนหรือสัตว์นั้นตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์อัตภาพร่างกายของเขาก็จะเปลี่ยนไปตามภพภูมินั้น ๆ

ถ้าเกิดทันทีก็ไม่มีการตัดสิน?

กรรมหรือการกระทำของคนและสัตว์เป็นเครื่องตัดสิน และเขาถูกตัดอยู่ตลอดเวลาตามแรงแห่งกรรมที่เขาได้ทำลงไป หากเป็นอนัตตริยกรรม คือ

มาตุฆาต – ฆ่ามารดา
ปิตุฆาต – ฆ่าบิดา
อรหันตฆาต – ฆ่าพระอรหันต์
โลหิตุปบาท – ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อ ขึ้นไป เช่น พระเทวทัตได้ทำร้ายพระพุทธองค์ ในสมัยพุทธกาล
สังฆเภท – ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน ทำลายสงฆ์

กรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกรรมหนัก ส่งผลทันทันในภพต่อไป โดยที่ไม่มีกรรมอื่นมาขั้นได้

ไม่มียมทูต ไม่มียมบาล ?

ถ้าตายแล้วเกิดทันที ไม่มียมทูต ไม่มียมบาล ไม่มีเทพหรือผู้ทำหน้าที่ตัดสินว่าต้องตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ แต่กรรมเป็นเครื่องจำแนก กรรมเป็นเครื่องตัดสิน กรรมส่งให้ไปเกิด เหมือนดังพุทธภาษิตที่ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของคน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึงอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ (จูฬกัมมวิภังคสูตร)

ตายแล้วไปไหน

ตอบยากเพราะกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน กรรมวิสัย วิสัยของกฎแห่งกรรม และวิบากกรรม คือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติเป็นหนึ่งในอจินไตยที่รู้ได้ยากหรือวิสัยของที่จะตรรกะใด ๆ มาตัดสิน แต่หากกล่าวถึงขณะจิตใกล้ตายมีสุคติและทุคติเป็นที่หวังดังพระบาลีที่ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้ จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันต้องหวัง

ว่าโดยกำเนิดมี 4 ได้แก่

       1.อัณฑชะกำเนิด [เกิดในไข่]  
       2.ชลาพุชะกำเนิด [เกิดในมดลูก(ในครรภ์)]
       3.สังเสทชะกำเนิด [เกิดในสิ่งปฏิกูล]
       4.โอปปาติกะกำเนิด [ผุดเกิด]

ว่าโดยภพมี 31 ภพ ได้แก่

อบายภูมิ 4 ประกอบด้วย

 1. นรก
 2. เปรต
 3. อสุรกาย
 4. สัตว์ดิรัจฉาน

มนุสสภูมิ คือโลกมนุษย์

สวรรค์ 6 ชั้น ประกอบด้วย

 1. จาตุมมหาราชิกา
 2. ดาวดึงส์
 3. ยามา
 4. ดุสิต
 5. นิมมานรดี
 6. ปรนิมมิสสวัตตี

รูปภูมิ 16 ประกอบด้วย

 1. พรหมปาริสัชชา
 2. พรหมปุโรหิตา
 3. มหาพรหมา
 4. ปริตตาภาพรหม
 5. อัปปมาณาพรหม
 6. อาภัสสราพรหม
 7. ปริตตสุภาพรหม
 8. อัปปมาณสุภาพรหม
 9. สุภกิณหาพรหม
 10. เวหัปผลาพรหม
 11. อสัญญสัตตาพรหม
 12. อวิหา
 13. อตัปปา
 14. สุทัสสา
 15. สุทัสสี
 16. อกนิฏฐา

อรูปภูมิ 4 ประกอบด้วย

 1. อากาสานัญจายตนภูมิ
 2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
 3. อากิญจัญญายตนภูมิ
 4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง