บทความพระพุทธศาสนา

คาถาผูกหุ่นด้วยผ้า เสกให้ผู้หญิงมาหาเรารักเราแล

4 พฤศจิกายน 2020 | คาถา, เรียกจิต
คาถาผูกหุ่นด้วยผ้า เสกให้เขามารักเราหลงเราแล

พิธีผูกหุ่นด้วยผ้า

ให้เอาผ้าผูกเป็นรูปหุ่น ใช้ผ้าขาวหรือผ้าขาวม้าก็ได้ เมื่อจะผูกหัวนั้นให้ผูกมือเดียวว่าคาถาดังนี้
จะระโจสมิง

แล้วให้ทำเป็นแขนขา คราวนี้ผูกด้วยสองมือก็ได้ ให้ภาวนาอาการสามสิบสอง จนกว่าจะทำแล้ว ให้เอาใบรักซ้อนมาสองใบลงชื่อหญิงชายคนละใบ ลงปีวันเดือนด้วยทั้ง 2 คน และดินสอที่จะเขียนนั้นให้เสกด้วยคาถาบทว่า

ภะคินิจิตตัง ตะวังปิยังมะมะ

เมื่อลงชื่อใส่ในใบรักนั้น ให้เรียกจิตผูกจิตลงในใบรักนั้นด้วย แล้วให้เอาใบรักนั้นยัดใส่เข้าไปในอกรูปนั้น เอามือลูบหน้าหุ่นนั้นว่าคาถานี้

วิภะวะตัณหา แล้วลูบท้องอีกให้ว่าดังนี้

กามะตัณหา แล้วเอาคาถานี้ถอดจิตว่า

มะอะอุสิวังพรหมา โอมพระพายเจ้าเอ๋ย จงพัดเอาดวงจิตข้าไปสู่จิต (…..) ด้วย

แล้วเอาคาถานี้ขับจิตเราไป

คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ

ทุติยัมปีคัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ

ตะติยัมปิคัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ

แล้วจึงเรียกจิตหญิงนั้นด้วยคาถานี้

มะอะอุสิวังพรหมา โอมพระพายเจ้าเอ๋ย จงพัดเอาจิต (……….) มาสู่จิตข้า

เมื่อสำเร็จแล้ว ให้ว่าดังนี้

เอตะมัตถัง วะทามิ

ปลุกหุ่น แล้วเอาหุ่นนั้นกอดนอน เจรจากับหุ่นนั้นตามความปรารถนาให้ว่าคาถานี้

สุณาตุ เม ภัณเต สังโฆ อายัสมันโต ติสสัสสะ อุปะสัมปะทาเปกโข อะนุสิฏโฐ โสมะยา ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ติวัตตัพโพ เอหิจิตติตถีติ

ภาวนาไปจนกว่าจะหลับ ให้ทำสามวันแล