บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระพุทธเจ้าเรียกเทพยดาทั้งเก้าโกฏิ คาถาขอบารมีเทวดา

13 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาพระพุทธเจ้าเรียกเทพยดาทั้งเก้าโกฏิ คาถาขอบารมีเทวดา

คาถาพระพุทธเจ้าเรียกเทพยดาทั้งเก้าโกฏิ

เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเบกขา สัตถาเทวะมะนุสสานัง มะอุอะอุสิวังพรหมมา อารักขันตุ รัมภะวาติ ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้อัญเชิญแผ่เมตตาขอบารมีเทพยดาทุกชั้นฟ้ามาคุ้มกายเรา หาอันตรายมิได้เลย
  • แม้สวดสาธยายเทพยดาจะมาคุ้มกายทันที
  • ให้ตั้งจิตชอบ กอบแต่กุศลธรรมเถิด เทวดาพากันรักษาแน่นอน