บทความพระพุทธศาสนา

คำอาราธนาพระเครื่อง เพื่อเพิ่มขลัง พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์

16 มิถุนายน 2020 | คาถา
คำอาราธนาพระเครื่อง เพื่อเพิ่มขลัง พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์
คำอาราธนาพระเครื่อง เพื่อเพิ่มขลัง พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์

การอาราธนาพระเครื่องสวมคอนั้น อันที่จริงอาจจะนึกถึงองค์พระที่เราห้อย แล้วกล่าวถ้อยคำดี ๆ ออกไป หรือจะนึกในใจก็ได้ เช่น ตั้ง นะโม 3 จบแล้วกล่าว สาธุ ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางปลอดภัย ติดต่อหน้าที่การงานสำเร็จ ค้าขายดีมีคนรักใคร่ เป็นต้น หรือหากจะให้เป็นทางการหน่อย กล่าวคำอาราธนาพระเครื่องเป็นภาษาบาลีด้วย

คำอาราธนาพระเครื่อง

  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • กล่าวคำอาราธนา

พุทธัง อาราธนานัง, ธัมมัง อาราธนานัง, สังฆัง อาราธนานัง.

ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เจ้าบุญนายคุณ เทพเทวาอารักษ์ทุกพระองค์ สิ่งศักดิ์ทุกรูปทุกปาง
โปรดประสิทธิ ความเป็นมงคล ความสวัสดี มั่งมีศรีสุข (พรที่ขอแล้วที่จะตั้งจิตอธิษฐาน จงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้ และตลอดไป

พุทธัง ปะสิทธิเม ธัมมัง ประสิทธิเม สังฆัง ประสิทธิเม

  • หรือจะกล่าวเฉพาะคำบาลีหรือภาษาไทยก็ได้

คาถาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นะโม 3 จบ
พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง

สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา สิทธิสังฆา จะ อุตตะมา
สิทธิอัฏฐาระสะ มะหาเทวา จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา
สิทธิปัจเจกะ สัมพุทธา สิทธิสัพพัญญุ สาวะกา
สิทธิราโม สิทธิเทวา สิทธิยักโข จะรักขะโส
สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ สิทธิอิสิ มเหสสุรา
สิทธิปัพพะตะ เทวานัง สิทธิการะณะ เทวะตา
สิทธิปาสาทะ เทวานัง สิทธิเจติยะ เทวะตา
สิทธิโพธิรุกขะ เทวะตา สิทธิสรีระ ธาตุโย
พุทธะรูปัญ จะ สัพเพสัง สัพพะรูปัญ จะ เทวะตา
สิทธิติณณัง จะ รุกขานัง วะสิยา ฆะระ เทวะตา
สิทธิชะละถะ ละตา จะ สิทธิอากาสะ เทวะตา
สิทธิมุนี จะ ราชาโน สิทธิปุริสะ ลักขะโณ
สิทธิภุมมัฏฐะ เทวะตา สิทธิกัมมะ พะลัง วะรัง
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ ชะยะ โสตถี ภะวันตุ เม
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ มะมัง รักขันตุ สัพพะทา
เอเตนะ สิทธิเตเชนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม
สัพพะศัตรู วิธังเสนตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

(จบ)

โดยปกติหลังอาราธนาแล้วจะตามด้วยคาถามงกุฏพระเจ้า ๓ จบ

อิติปิโส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ
อิโสตัง พุทธะปิติอิ

ว่าเป็นการบรรจุพลังจิตเพิ่มเติม

ที่มา : http://www.polyboon.com/stories/story000094.html

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง