บทความพระพุทธศาสนา

เอกลักษณ์เฉพาะแห่งพญาราชสีห์มีลักษณะ 7 ประการ

8 มีนาคม 2020 | นิสัยใจคอ
เอกลักษณ์เฉพาะแห่งพญาราชสีห์มีลักษณะ 7 ประการ
เอกลักษณ์เฉพาะแห่งพญาราชสีห์มีลักษณะ 7 ประการ

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผู้เขียนจำไม่ได้ว่าคัมภีร์ไหน น่าจะเป็นคัมภีร์มิลินทรปัญหา ได้กล่าวถึงองค์แห่งราชสีห์ ๗ ประการ หรือราชสีห์มีลักษณะ 7 ประการ ได้แก่

 1. ราชสีห์นั้นเป็นสัตว์ที่ขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง
 2. เที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ด้วยเท้าทั้ง 4 ด้วยความกล้าหาญ
 3. มีรูปกระชุ่มกระชวย และสร้อยคอสลวยสวยงาม
 4. แม้ถึงต้องเสียชีวิตก็ตาม แต่ก็ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อสัตว์เหล่าใด
 5. หาอาหารไปโดยลำดับ พบอาหารในที่ใดก็กินเสียจนอิ่มในที่นั้นเอง ไม่เลือกชนิดอาหารน้อยใหญ่
 6. ไม่มีการสั่งสมอาหารไว้กิน กินอาหารคราวหนึ่ง ๆ ไม่สะสมอาหาร
 7. ไม่ได้อาหารก็ไม่แสดงอาการตกใจ แม้ได้ก็ไม่ยินดี ไม่มัวเมาติดพันในอาหารนั้น

เปรียบด้วยผู้ประกอบด้วยองค์สมบัติ 7 ประการ

 1. มีจิตที่ขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีมลทินติด
 2. เที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ด้วยอิทธิบาททั้ง 4
 3. มีรูปสวยและมีสร้อยยาวได้แก่ศีลรุ่งเรือง
 4. แม้ถึงต้องเสียชีวิต ก็ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใคร ๆ เพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่ คือมิได้ประจบประแจงคฤหัสถ์ชนิดกุลทูสก เพราะมุ่งปัจจัย 4
 5. บิณฑบาตไปตามลำดับตรอก มิได้เลือกตระกูลและโภชนะ แสวงหาได้ที่ใดก็บริโภคได้ในที่นั้น มิได้เลือกอาหารว่าดีหรือไม่ดี หรือจากตระกูลนั้นตระกูลนี้ บริโภคพอประทังร่างกายให้มีชีวิตสืบไปตามวิสัยของสังขาร
 6. ไม่ทำการสั่งสมปัจจัยต่าง ๆ ไว้บริโภค มีแค่ไหนก็บริโภคแค่นั้น ในวันหนึ่ง ๆ
 7. แม้ไม่ได้โภชนะก็ไม่สะดุ้งตกใจ ได้มาก็มิได้ยินดี มัวเมาเพลิดเพลินติดพันนโภชนะนั้น พิจารณาให้เห็นโทษแห่งโภชนั้นก่อนแล้วจึงค่อยบริโภค

องค์แห่งราชสีห์ 7 นี้ ผู้เขียนเคยอ่านเจอในหนังสือคลังปริยัติ ซึ่งเป็นหนังสือรุ่นเก่า 50-60 ปีที่แล้ว ทุกวันนี้หาหนังสือดังกล่าวยากมาก

องค์แห่งราชสีห์นี้ ต้องเข้าใจว่าเป็นคำเปรียบเทียซึ่งพระนาคเสนได้ยกขึ้นมาตอบถวายพระพรแด่พระเจ้ามิลินทรปัญหา ซึ่งคัมภีร์มิลินทรปัญหานี้ถือว่าเป็นคัมภีร์พิเศษในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธเองไม่ได้จัดเข้าในพระไตรปิฎก