บทความพระพุทธศาสนา

ถวายกระบอกใส่น้ำร้อน อานิสงส์ไม่เดือดร้อนกายใจ ส่งให้สุขภาพดี

22 กุมภาพันธ์ 2020 | สังฆทาน
ถวายกระบอกใส่น้ำร้อน อานิสงส์ไม่เดือดร้อนกายใจ ส่งให้สุขภาพดี
ถวายกระบอกใส่น้ำร้อน อานิสงส์ไม่เดือดร้อนกายใจ ส่งให้สุขภาพดี

กระบอกใส่น้ำร้อน คืออะไร

กระบอกใส่น้ำร้อน กระติกใส่น้ำร้อนก็เรียก หรือกระติกน้ำสุญญากาศ (ภาพประกอบอาจจะไม่ใช่) คือภาชนะสำหรับเก็บรักษาน้ำร้อน ให้คงอยู่ในสภาพเดิมนานที่สุด โดยมากหากเป็นกระติกน้ำสุญญากาศ ด้านนอกจะเป็นสแตนเลส จึงเรียกกันว่ากระติกน้ำสแตนเลสก็มี

เราควรถวาย กระบอกใส่น้ำร้อน ในโอกาสใด

 • ถวายกระติกใส่น้ำร้อนแก่พระภิกษุอาพาธ
 • ถวายกระติกใส่น้ำร้อนแก่พระภิกษุเดินทางไปประเทศอินเดีย
 • ถวายกระติกใส่น้ำร้อนแก่พระธุดงค์
 • ถวายกระติกใส่น้ำร้อนแก่พระในงานปริวาสกรรม
 • ถวายกระติกใส่น้ำร้อนทำบุญวันเกิด
 • ถวายกระติกใส่น้ำร้อนเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน

คำถวายกระติกใส่น้ำร้อน กระบอกใส่น้ำร้อน

อิมานิ, มะยัง ภันเต, อุณโหทะกะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ อุณโหทะกะภาชะนานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายกระติกใส่น้ำร้อน, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับกระติกใส่น้ำร้อน พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ

อานิสงส์ของการถวาย กระบอกใส่น้ำร้อน

สำหรับอานิสงส์ของการถวายกระติกน้ำร้อน หรือกระบอกน้ำร้อนนั้น ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถวายสิ่งของ อานิสงส์ส่งผลตามอธิษฐาน เป็นต้นว่า

 • มีผิวพรรณดี
 • มีสุขภาพดี
 • มีโรคน้อย
 • มีบริวารมาก
 • เป็นที่พึ่งของคนอื่น
 • เป็นที่รักของคนอื่น
 • มีโภคะมาก ไม่อดอยาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง