บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพญายม สวดไว้ ตายไปจะได้คุยกับพญายมได้

31 มกราคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาพญายม

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขาโตจุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

จะเห็นว่าคาถานี้ แม้แต่พญายมเองก็ยังปรารถนาพระนินพาน สวดภาวนาเป็นประจำ จิตเป็นสุข ทุกข์ไม่มี ตายไปจะได้คุยกับพญายมได้