บทความพระพุทธศาสนา

20 พระบิดาสาขาด้านต่าง ๆ ของไทย……………………………………….

4 ธันวาคม 2021 | นานาสาระ
พระบิดาสาขาด้านต่าง ๆ ของไทย
พระบิดาสาขาด้านต่าง ๆ ของไทย

บิดาในที่นี้หมายถึงผู้ให้กำเนิด บิดาแห่งวิชาเคมีไทย ผู้ให้กำเนิดวิชาหรือการศึกษาเกี่ยวกับเคมีในประเทศไทย

รวมพระบิดาสาขาด้านต่าง ๆ ของไทย

1) พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย คือ รัชกาลที่ 4

2) พระบิดาแห่งวรรณคดีและหนังสือพิมพ์ไทย คือ รัชกาลที่ 6

3) พระบิดาลูกเสือไทย คือ รัชกาลที่ 6

4) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย คือ รัชกาลที่ 9

5) พระบิดาแห่งฝนหลวง คือ รัชกาลที่ 9

6) พระบิดาแห่งการทูตไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

7) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

8) พระบิดาแห่งการพาณิชย์ของไทย คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ

9) พระบิดาแห่งการรถไฟไทย คือ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

10) พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและโบราณคดีไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

11) พระบิดาแห่งราชนาวีไทย คือ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์

12) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย คือ หมอพร คือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ (บุคคลเดียวกันกับข้อ 11)

13) พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

14) พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย คือ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

15) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย คือ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

16) บิดาแห่งการเกษตรกรรมแผนใหม่ของไทย คือ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

17) บิดาแห่งสัตวแพทย์ไทย คือ พลตรีหม่อมเจ้าฑีฆายุ ทองใหญ่

18) บิดาแห่งยางพาราไทย คือ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

19) บิดาแห่งวิชาเคมีไทย คือ ศาสตราจารย์แถม นีละนิธี

20) พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขไทย คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ที่มา : รวมพระบิดาสาขาด้านต่างๆ ของไทย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง