บทความพระพุทธศาสนา

คาถาประจำหมอนวดไทย คาถาขึ้นครูหมอนวด คาถาล้างมือหลังนวด

6 เมษายน 2020 | คาถา
คาถาประจำหมอนวดไทย คาถาขึ้นครูหมอนวด
คาถาประจำหมอนวดไทย คาถาขึ้นครูหมอนวด

คาถาอัญเชิญพระบรมคุรุแพทย์ชีวกโกมารภัต

ตั้งนะโม 3 จบ สวดคาถาอัญเชิญครูเสียก่อน

โอม นะโม ชีวะโก สิระสาอะหัง กะรุณิโก
สัพพะสัตตานัง โอสะถะทิพพะมันตัง
ประภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ
วันทามิ ปัณฆิโต สุเมธะโส อะโีึ่รคา สุมะนาโหมิ

คาถาป้องกันก่อนการนวดเส้น

บางทีอาจจะเจอคนเล่นของ ป้องกันไว้ก่อน

สมุหะนะยะ สมุหะคะติ สมุหะคะโต
เสมาคะตัง พันธะเสมายัง สมุหะนิตัพโพ
เอวังเอหิ นะถอนโมถอน พุทธะคลอนคลาเคลือน
ยะเลือนหลุดลอยหาย สวาหะสวาหาย นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ สาธุ

คาถาล้างมือหลังนวด

ใช้สวดล้างมือหลังจากนวดเสร็จ

พุทธัง ปัจจักขามิ ธัมมัง ปัจจักขามิ สังฆัง ปัจจักขามิ