บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา ขอพรพระศรีอริยเมตไตรย ผู้จักเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

6 กรกฎาคม 2022 | สิ่งนำโชค
คาถาบูชาพระปัญจวัคคีย์
คาถาบูชาพระศรีอริยเมตไตรย

คาถาบูชา ขอพรพระศรีอริยเมตไตรย

อะนาคะเต  จะ  สัมพุทโธ  เมตเตยโย  เทวะปูชิโต
มะหิทธิโก  มะหาเทโว  มะหาสันติง  กะโรตุ  โน.

ก็ในอนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เมตเตยยะ ทรงเป็นผู้ที่หมู่ทวยเทพบูชาแล้ว ทรงมีฤทธิ์มาก
ทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งปวง โปรดประทานความสงบอันประเสริฐ แก่พวกข้าพระองค์เถิด.

คาถาบูชา ขอพรพระศรีอริยเมตไตรย บทนี้ ผมนำมาจากบทสวดมหาสันติงหลวง เห็นว่าท่านประพันธ์ไว้ดีแล้ว เหมาะสำหรับการสวดภาวนาระลึกถึงองค์พระศรีอริยเมตไตรย สวดภาวนาขอพรให้ตนเองและผู้อื่น บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อความสงบสุขร่มเย็น เป็นที่รักของมหาชน และจะได้เกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง