บทความพระพุทธศาสนา

16 วัดทั่วไทย กับกฐินหลวง ปวงประชาน้อมอนุโมทนา

28 ตุลาคม 2019 | นานาสาระ
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป

กฐินหลวง คือผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จไปพระราชทานแทน ถ้ากล่าวอย่างง่าย ๆ ตามภาษาชาวบ้านคือกฐินที่ในหลวงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ในการถวายนั่นเอง ซึ่งปัจจุบัน ( ปี 2562) มีวัดทั่วไทยที่ได้รับกฐินหลวงมีทั้งหมด 16 วัด ได้แก่ :-

 1. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
 3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
 4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 5. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 6. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 8. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 9. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 10. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 11. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
 12. วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

 13. วัดพระปฐมเจดีย์
 14. วัดสุวรรณดาราราม
 15. วัดนิเวศธรรมประวัติ
 16. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พิษณุโลก)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง