บทความพระพุทธศาสนา

ไตรภาคี พระพุทธรูปที่เชื่อว่าสร้างรุ่นไหนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน

22 พฤศจิกายน 2021 | พระเครื่อง
พระพุทธจำลอง ที่เชื่อว่าสร้างรุ่นไหนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
พระพุทธจำลอง ที่เชื่อว่าสร้างรุ่นไหนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน

พระพุทธจำลอง ที่เชื่อว่าสร้างรุ่นไหนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน

ในประเทศไทยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย ซึ่งในแต่ละวันมีผู้คนเดินทางไปสักการบูชามากมาย แต่หากใครไม่สามารถเดินทางไปกราบไหว้ขอพรได้ ก็หาองค์จำลองของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เหล่ามาสักการบูชา เป็นพุทธานุสสติ สวดดมนต์ไหว้อธิษฐานขอพร เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและเจริญในบวรพุทธศาสนา

องค์พระพุทธจำลองที่เชื่อว่า แม้จะทำมากี่รุ่น สร้างมากี่ครั้งก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิม ได้แก่

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย กล่าวได้ว่าเป็นพระประธานของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

บทความแนะนำ…พระแก้วมรกต รุ่นแรก 2475

พระพุทธชินราช

ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ พระพุทธชินราชได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วย

บทความแนะนำ…พระพุทธชินราช มากด้วยพุทธคุณ หนุนดวงให้ชัยชนะ

พระพุทธโสธร

เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปที่คนเดินทางไปกราบสักการบูชาและขอพรเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

บทความแนะนำ…10 เหตุผลที่ผมเลือก หลวงพ่อโสธร 80 ปี ประวัติศาสตร์ กรมตำรวจ

ทำไมจึงเชื่อว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่น

เพราะมีความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธรูปเป็นทุนอยู่แล้ว จึงมีความเชื่อว่ารูปจำลอง เหรียญจำลอง หรือรูปถ่ายทุกภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้แต่ได้ระลึกถึงก็มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถอธิษฐานขอพรให้คุ้มครองป้องกันอันตรายได้ สร้างกำลังใจให้แก่ผู้สักการบูชา

นอกจากนั้น ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ที่สร้างโดยบุคคลชั้นสูงในสมัยนั้น กล่าวกันว่ามีเทวดามาช่วยสร้างบ้าง ผู้ทรงศีลช่วยสร้างบ้าง ด้วยเจตนาอันแรงกล้า ด้วยอำนาจแห่งเทวานุภาพ ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระพุทธรูป จึงมีความเชื่อว่า แม้จะจำลองออกมากี่รุ่นก็มีความศักดิ์สิทธิ์

เมื่อนำมาบูชาร่วมกันทั้งสามองค์ อาจกล่าวได้ว่า พระพุทธรูปทั้งสามเป็นองค์แทนแห่งพระพุทธคุณทั้งสาม ได้แก่

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นองค์แทนแห่งพระปัญญาคุณ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร องค์พระเป็นหยกสีมรกต เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าพระแก้วมรกต ก็ปัญญานั้นเป็นดังรัตนะของโลกหรือมหาชน ปัญญาเป็นแสงสว่างที่เยี่ยมยอดในโลก เป็นแสงสว่างที่มีได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แม้อยู่ในที่ที่แสงอาทิตย์ไปไม่ถึง

ปญฺญา นรานํ รตนํ. ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน. (สํ . ส. ๑๕/ ๕๐.)

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก. (สํ . ส. ๑๕/ ๖๑.)

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ. คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา. (ขุ . สุ. ๒๕/ ๓๖๑.)

พระพุทธชินราช เป็นองค์แทนแห่งพระวิสุทธิคุณ (ความบริสุทธิ์)

ชินราช แปลว่า เจ้าแห่งชัยชนะ หรือชนะใหญ่ ในที่นี้หมายถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร โดยเฉพาะกิเลสมาร จึงทำให้พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

พระพุทธโสธร เป็นองค์แทนแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์เสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้พระธรรมที่พระองค์รู้แจ้งโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย พระองค์ทรงสั่งสอนคนทุกคนเสมอเหมือนกันหมดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยากดีมีจนหรือมาจากวรรณะใดก็ตาม เปรียบเหมือนดังพระพุทธโสธรที่ผู้คนทุกระดับชั้นสามารถเข้ากราบไหว้ขอพรได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเดินทางมาจากที่ใดก็ตาม

พระพุทธรูปทั้งสามนี้ ผมถือว่าเป็นพุทธไตรภาคีที่ทุกบ้านควรมีไว้สักการบูชา น้อมนำพุทธคุณมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิต

น้อมนำพุทธคุณแห่งพระแก้วมรกตส่องทางเป็นแสงสว่างให้กับชีวิต ให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม (เป็นเครื่องนำทางหรือแสงสว่างให้แก่ชีวิต) …..คาถาบูชาพระแก้วมรกต

น้อมนำพุทธคุณแห่งพระพุทธชินราช ขจัดอุปสรรคทั้งปวง เพื่อเดินไปสู่เส้นทางแห่งคุณงามความดีได้โดยง่าย ทำบุญได้อย่างเต็มที่ ทำความดีได้เต็มกำลัง (ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ)…..คาถาบูชาพระพุทธชินราช

น้อมนำพุทธคุณแห่งพระพุทธโสธร ในด้านการทำความดีให้ราบรื่นยิ่งขึ้น หนุนความเป็นอยู่ในการบริหารชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ความเมตตา โชคลาภในธุรกิจการงาน ให้ทุกอย่างราบรื่น (ให้ประสบความสำเร็จ)…..คาถาบูชาพระพุทธโสธร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง