บทความพระพุทธศาสนา

กิจกรรมที่บุคคลทั่วไปควรทำในเทศกาลวันหยุดเข้าพรรษา

24 สิงหาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
ทำบุญง่าย ๆ อนุโมทนาบุญ
ทำบุญง่าย ๆ อนุโมทนาบุญ

เมื่อพูดถึงวันเข้าพรรษาก็ต้องพูดถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้ หรือกล่าวถึงมากนัก วันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขี้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีไหนมี 8 สองหนก็จะเลื่อนไปแปดเดือนหนที่สอง ส่วนวันเข้าพรรษาจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 ก็คือถัดจากวันอาสาฬหบูชานั่นเอง

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย วันอาสาฬบูชามีความสำคัญที่ควรจดจำดังนี้

 • เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 • เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมอันมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า “ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร” เป็นการประกาศพระสัจธรรมให้โลกได้รับรู้
 • เป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์สาวกองค์แรกได้บังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระภิกษุในวันนั้นเอง
 • เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะขึ้น
 • เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

วันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งถัดจากวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทจะทำอธิษฐานเพื่ออยู่พักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะทำการปวารณาออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกวันนั้นว่าวันออกพรรษา หรือวันปวารณาออกพรรษา

กิจกรรมที่บุคคลทั่วไปควรทำในเทศกาลวันหยุดเข้าพรรษา

 1. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
 2. ร่วมสมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา
 3. ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนสำหรับวันอาสาฬหบูชา
 4. ร่วมกิจกรรมทำเทียนพรรษาหรือถวายหลอดไฟแด่พระสงฆ์
 5. ร่วมกิจกรรมในการถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดถึงจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสามเณรภายในวัดที่จำพรรษา
 6. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น เช่น ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาศีลอุโบสถ ตลอดช่วงพรรษา
 7. อธิษฐานตั้งใจทำความดีต่าง ๆ งดการทำชั่วทั้งปวงหรืออย่างใดอย่างหนี่งที่ทำได้ เช่น งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง