บทความพระพุทธศาสนา

ถวายตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ อานิสงส์ เพิ่มความมั่นคงให้แก่ตนเอง

11 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
ที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์
ที่ตั้งพัดยศ และพัดยศสมณศักดิ์
ภาพประกอบจาก : watraja.org

พัดยศ คือพัดเกียรติยศอันเป็นเครื่องราชสักการะอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่พระภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ เป็นการประกาศเกียรติคุณเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมณศักดิ์ คือยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด อาจกล่าวได้ว่า สมณศักดิ์ คือบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ภิกษุผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย (ข้อมูลจาก :th.wikipedia.org)

เราควรถวายตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ในโอกาสใด

  • ถวาย ตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ แก่พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ใหม่
  • ถวาย ตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ แก่พระภิกษุที่ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์

คำถวาย ตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

เอตัง มะยัง ภันเต ยะโสวีชะนีมัญชุสัง สะปะริวารัง อัยยัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อัยโย เอตัง ยะโสวีชะนีมัญชุสัง สะปะริวารัง ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ตู้ตั้งพัดยศพร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า จงรับตู้ตั้งพัดยศ พร้อมกับของบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

พระสงฆ์
พระสงฆ์

อาสิงส์ของการถวายตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

  • เชื่อว่าช่วยหนุนส่งในด้านยศศักดิ์ การเลื่อนขั้น เลื่อนลำดับ ขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
  • เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป
  • มีบริวารมาก เป็นที่นับถือของคนทั่วไป
  • ชื่อเสียงดีงามขจรไป
  • เป็นที่รักของคนทั่วไป
  • ใคร ๆ ก็เคารพนับถือ
  • หนุนส่งฐานะทางบ้าน ครอบครัว การงาน ชีวิตที่มั่นคง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง