บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ อานิสงส์ยิ่งใหญ่

11 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
อุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์การแพทย์

เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ ในที่นี้ถ้านำถวายวัด น่าจะเป็นประมาณว่า เครื่องมือวัดไข้หรือที่เรียกว่าปรอทวัดให้ เครื่องมือวัดความดัน เครื่องมือตรวจเบาหวานด้วยตนเอง ประมาณนี้หรือจะเป็นเครื่องมือใหญ่ ๆ ก็ถวายได้ ถ้าวัดนั้นมีแพทย์ประจำ เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย อาจจะรวมอยู่ในเครื่องมือนี้ด้วยก็ได้ ถวายไปเถอะได้บุญแน่

เราควรถวายเครื่องมือแพทย์ในโอกาสใด

 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ แก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ แก่วัดที่มีพระภิกษุอาพาธ
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ แก่วัดที่มีพระภิกษุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ แก่วัดที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะ เช่น วัดพระพุทธบาทน้ำพุ
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ ในโอกาสสำคัญของเรา หรือหน่วยงานที่เราทำ
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ แก่วัดที่กำลังจัดกิจกรรมที่ต้องมีผู้คนมากมาก
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้ดวงตก สุขภาพไม่ดี เป็นโรคหาสาเหตุไม่ได้

คำถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ เวชชูปะกะระณานิ สะปะริวารานิ จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ เคลัญญาปะนะยะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ เคลัญญาปะนะยะนัตถายะ เวชชูปะกะระณานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องบำบัดความป่วยไข้ ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออานิสงส์แห่งการถวาย เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องบำบัดความป่วยไข้ ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง 4 ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

อุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์การแพทย์

อานิสงส์ของการถวายเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำบุญถวาย/บริจาค เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นการให้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้พ้นทุกข์ มีชีวิตอยู่ต่อไป นับว่าเป็นทานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องหลายอย่าง เป็นทั้งให้วัตถุทาน ให้ชีวิตเป็นทานด้วย อานิสงส์นั้น ผมเข้าใจว่ามีมาก เพราะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับชีวิตคน เกี่ยวกับคนส่วนมาก อานิสงส์นั้นคงจะประมาณว่า (คือหวังได้แน่นอน)

 • ทำให้มีความสุขสบายกายสบายใจ
 • สุขภาพแข็งแรง มีโรคน้อย มีก็รักษาได้ง่าย หายง่ายด้วย
 • เป็นที่นับถือของคนทั่วไป
 • มีบริวารมาก เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของคนอื่น
 • เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป
 • ชื่อเสียงดีงามขจรไปไกล
 • เกิดชาติใด ๆ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีโรคน้อย
 • แก้กรรมเก่าให้เบาลง โดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพ โรคที่รักษาไม่หาย หรือหาสาเหตุไม่ได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง