บทความพระพุทธศาสนา

พระร่วงนั่งซุ้มระฆัง กรุวัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช เนื้อชินเงิน

16 มกราคม 2021 | พระเครื่อง
พระร่วงนั่งซุ้มระฆัง กรุวัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช เนื้อชินเงิน

พระร่วงนั่งซุ้มระฆัง หรือพระนั่งสมาธิซุ้มระฆัง เป็นพระเนื้อชินเงิน ค้นพบที่เจดีย์ในวัดท้าวโคตรหรือเจดีย์วัดท้าวโคตร จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์มีรูปแบบระกอบด้วยฐานบัวลูกฝักซ้อนกันสามชั้น น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 กรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นเจดีย์เหล่านี้จึงได้พบพระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากในเจดีย์เหล่านั้น พระพิมพ์ที่พบจากกรุพระเจดีย์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายแบบศรีวิชัย พระพิมพ์ของวัดท้าวโคตรที่นิยมและรู้จักกันแพร่หลายคือ พระพิมพ์เนื้อชินเงินสนิมปรอด ลักษณะเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นแผ่นค่อนข้างบาง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อยู่ในซุ้มเรือนแก้วใต้ปรกโพธิ์ มีพระโมคคัลลานและสารีบุตร อัครสาวกซ้ายขวาพนมมือแสดงคารวะ ใต้อาสนะมีรากษสแบกฐาน ๓ ตน ขอบด้านขวามีต้นไม้ ๒ ต้น ด้านซ้าย ๑ ต้น อีกแบบหนึ่งเป็นพระพิมพ์เนื้อชินเงินสนิมปรอดเช่นเดียวกัน ผิวแตกระเบิด ทำเป็นองค์เดียว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ฐานราบลงทองล่องชาด อยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดตรีศูล พระพิมพ์กรุวัดท้าวโคตรทั้ง ๒ แบบนี้เป็นฝีมือช่างนครศรีธรรมราช

ที่มา : https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/0561637e